Home

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2005-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

 

 

 

Konsolidovani finansijki izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

 

1. Uvodne napomene

 

Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci (matično pravno lice) u skladu sa MRS27 i članom 27 Zakona o računovodstvu i reviziji (,,Službeni glasnik RS” 46/2006) vrši Konsolidovanje finansijskih izveštaja za 2006 godinu, sa privrednim društvom ,,Metal-prom” D. O. O. Krnješevci (zavisno pravno lice).

Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. je u 2005-oj godini pristupilo kapitalu Privrednog društva ,,Metal-prom” D. O. O. sa procentom učešća 90% čime je stvoren odnos zavisnosti. U 2006-oj godini, prilikom usklađivanja registracije Privrednog društva ,,Metal-prom” D. O. O. sa Zakonom o privrednim društvima smanjen je ranije upisan kapital manjinskog ulagača za neuplaćeni kapital, tako da je procenat učešća promenjen i sada iznosi 94,8859%. Dakle vrši se Konsolidovanje finansijskih izveštaja Privrednog društva ,,Synergetic” D. O. O. (kao matičnog) i Privrednog društva ,,Metal-prom” D. O. O. (kao zavisnog).

Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. je u 2005-oj godini steklo i pridruženo pravno lice ,,Osnova projekt” A. D. Beograd, koje je i pridruženo pravno lice Privrednom društvu ,,Metal-prom” D. O. O. po osnovu prenosa akcija čiji je element ,,Osnova projekt” A. D. od strane Privrednog društva ,,Synergetic” D. O. O. Privrednom društvu ,,Metal-prom” D. O. O. Registracija ove transakcije je izvršena u Registru hartija od vrednosti u januaru 2006. godine. Obzirom da je ukupno učešće (matičnog i zavisnog) u kapitalu pridruženog pravnog lica 47.95438% (ispod 50%), a time i upravljačkih prava, to se za 2006. godinu neće vršiti Konsolidovanje finansijskih izveštaja pridruženog pravnog lica ,,Osnova projekt” A. D. Beograd.

 

2. Podaci o zavisnom pravnom licu

 

Naziv: ,,Metal-prom” D. O. O.

Adresa: Krnješevci, Partizanska bb

Matični broj: 08808511

Poreski identifikacioni broj (PIB): 103262919

 

3. Konsolidovanje računa

 

3.1 Konsolidovanje kapitala i učešća u Kapitalu na dan 31.12.2006. godine

Kod matičnog pravnog lica na računu 030 učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica iznosi 9.111 (u 000) dinara.

Kod zavisnog pravnog lica ukupan kapital iznosi 7.144 (u 000) dinara, pri čemu je učešće matičnog pravnog lica u osnovnom kapitalu 94,8859%.

Konsolidovanje (u 000 din.):

 

Naziv pozicije

,,Synergetic”

,,Metal-prom”

Eliminacije

Konsolidovano

Duguje

Potražuje

II. Goodwill

-

-

2.332

-

2.332

1. Učešće u kapitalu

17.702

9.111

-

9.111

17.702

A. Kapital

25.383

2.782

2.640

-

25.525

III. Rezerve

708

-

-

-

708

IV. Revalorizacione rezerve

74.263

6.471

6.140

-

74.594

V. Neraspoređena dobit

93.695

-

-

-

93.695

VI. Gubitak

3.368

2.109

-

2.001

3.476

Ukupne eliminacije

-

-

11.112

11.112

-

 

3.2 Konsolidovanje prihoda i rashoda i potraživanja i obaveza po osnovu međusobnog prometa proizvoda

U 2006. nije bilo međusobnog prometa proizvoda, odnosno ,,Synergetic” D. O. O. nije imao prihod na osnovu prodaje proizvoda ,,Metal-prom”-u D. O. O. Potraživanja ,,Synergetic” D. O. O. od ,,Metal-prom”-a D. O. O. na dan 31.12.2006. godine iznose 972 (u 000) dinara.

Konsolidovanje (u 000 din.):

 

Naziv pozicije

,,Synergetic”

,,Metal-prom”

Eliminacije

Konsolidovano

Duguje

Potražuje

Prihodi od prodaje

677.464

1.713

-

-

679.177

Prihodi od aktiviranja učinaka

29.611

-

-

-

29.611

Nabavna vrednost prodate robe

294.508

1.622

-

-

296.130

Zalihe

50.886

11

-

-

50.897

Potraživanja

65.319

711

-

972

65.058

Obaveze iz poslovanja

75.313

2.699

972

-

77.040

Ukupne eliminacije

-

-

972

972

-

 

3.3 Konsolidacija prihoda i rashoda i potraživanja i obaveza po osnovu međusobnog prometa robe

 Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. u 2006-oj godini nije imalo prihoda po osnovu prodaje robe Privrednom društvu ,,Metal-prom” D. O. O.

Privredno društvo ,,Metal-prom” D. O. O. ostvarilo je prihode od prodaje robe Privrednom društvu ,,Synergetic” D. O. O.  u iznosu od 925 (u 000) dinara.

U Privrednom društvu ,,Synergetic” D. O. O. na računima robe evindentiran je iznos od 895 (u 000) dinara i na računu troškova materijala iznos od 30 (u 000) dinara. Nabavka robe u iznosu od 895 (u 000) dinara je izvršena krajem poslovne godine i na dan 31.12.2006.godine je uključena u zalihe ,,Synergetic” D. O. O.  Obaveze ,,Synergetic” D. O. O.  prema  ,,Metal-prom” D. O. O. iznose 535 (u 000) dinara. Ostvarena stopa razlike u ceni kod  ,,Metal-prom”-a je 5,31%.

Prikaz (u 000 din.):

 

Elementi

Prodajna vrednost

Razlika u ceni

Nabavna vrednost

Prihodi od prodaje robe ,,Metal-prom” D. O. O.

925

49

876

Zalihe robe kod ,,Synergetic” D. O. O. 

895

48

847

Vrednost utrošenog materijala

30

1

29

 

Konsolidovanje (u 000):

 

Naziv pozicije

,,Synergetic”

,,Metal-prom”

Eliminacije

Konsolidovano

Duguje

Potražuje

Prihodi od prodaje

679.177

-

925

-

678.252

Prihodi od aktiviranja učinaka

29.611

-

-

876

30.487

Nabavna vrednost prodate robe

296.130

-

-

-

296.130

Troškovi materijala

351.412

2

-

1

351.413

Zalihe

50.897

-

-

48

50.849

Potraživanja

65.058

-

-

535

64.523

Obaveze iz poslovanja

77.040

-

535

-

76.505

Ukupne eliminacije

-

-

1.460

1.460

-

 

3.4 Konsolidovanje rezultata poslovanja:

 

Prama prihodu iz tačke 3.3 iz ukupnog prihoda je eliminisan iznos od 48 (u 000) dinara koji se odnosi na razliku u ceni u zalihama na kraju godine. Za isto se koriguju rezultati poslovanja.

Konsolidovanje (u 000):

 

Naziv pozicije

,,Synergetic”

,,Metal-prom”

Eliminacije

Konsolidovano

Duguje

Potražuje

IV. Gubitak

3.476

-

(48)

-

3.524

IX. Dobitak iz redovnog poslovanja

-

-

-

-

-

X. Gubital iz redovnog poslovanja pre oporezivanja

7.545

222

48

-

7.815

Ukupne eliminacije

-

-

-

-

-

 

4. Polazeći od iskazanih pojedinačnih finansijskih izveštaja i Konsolidovanja navedenih pod predhodnom tackom 3 Privredno društvo je za 2006-u godinu iskazalo sledeće Konsolidovane finansijske izveštaje:

 

I. Konsolidovani bilans stanja - na dan 31.12.2006. godine:

 

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

Aktiva

A. Stalna imovina (I + II + III + IV +V)

181.529

194.808

I . Neuplaćeni upisani kapital

-

142

II. Goodwill

2.332

2.353

III. Nematerijalna ulaganja

2.196

3.127

IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (1)

149.156

159.630

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

149.156

159.630

V. Dugoročni finansijski plasmani (1+2)

27.845

29.556

1. Učešće u kapitalu

17.702

17.702

2. Ostali dugoročni finansijski plasmani

10.143

11.854

B. Obrtna imovina (I+III)

125.266

136.574

I. Zalihe

50.849

53.510

III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (1+2+3+4+5)

74.417

83.064

1. Potraživanja

64.523

74.967

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

2.613

2.415

3. Kratkoročni finansijski plasmani

2.800

-

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

3.881

2.930

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

600

2.752

V. Poslovna imovina (A+B)

306.795

331.382

D. Ukupna aktiva (V)

306.795

331.382

Pasiva

A. Kapital (I+II+III+IV+V-VI)

190.998

204.814

I. Osnovni kapital

25.525

25.661

II. Neuplaćeni upisani kapital

-

14

III. Rezerve

708

708

IV. Revalorizacione rezerve

74.594

83.029

V. Neraspoređena dobitak

93.695

95.595

VI. Gubitak

3.524

193

B. Dugoročna rezervisanja i obaveze (III+IV)

115.797

126.568

III. Kratkoročne obaveze (1+3+4+5)

111.893

126.568

1. Kratkoročne finansijske obaveze

32.286

22.268

3. Obaveze iz poslovanja

76.505

101.293

4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

3.091

2.955

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda

11

52

IV. Odložene poreske obaveze

3.904

-

V. Ukupna pasiva (A+B)

306.795

331.382

 

 

II. Konsolidovani bilans uspeha – u periodu 01.01. – 31.12.2006. godine

 

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

I. Poslovni prihodi (1+2+3+4+5)

711.960

621.397

1. Prihodi od prodaje

678.252

594.120

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

30.487

26.759

3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka

3.149

518

5. Ostali poslovni prihodi

72

-

II. Poslovni rashodi (1+2+3+4+5)

721.327

621.920

1. Nabavna vrednost prodate robe

296.130

256.538

2. Troškovi materijala

351.413

302.660

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

38.673

33.164

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja

13.052

11.969

5. Ostali poslovni rashodi

22.059

17.589

IV. Poslovna gubitak (II-I)

9.367

523

V. Finansijski prihodi

4.608

5.627

VI. Finansijski rashodi

5.661

15.757

VII. Ostali prihodi

5.764

11.876

VIII. Ostali rashodi

3.159

1.659

X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja (IV-V+VI-VII+VIII)

7.815

436

XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

39

18

V. Gubitak pre oporezivanja (X+XII)

7.854

454

G. Porez na dobitak

 

 

3. Odloženi poreski prihodi perioda

4.215

-

E. Neto gubitak (V-G3)

3.639

454

 

III Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine – u periodu 01.01. – 31.12.2006. godine

 

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Troškovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)

840.014

696.887

1. Prodaja i primljeni avansi

839.940

696.883

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

2

4

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

72

-

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)

845.534

693.001

1. Isplate dobavljačima i dati avansi

795.650

640.706

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

36.169

33.020

3. Plaćene kamate

4.058

1.456

4. Porez na dobitak

198

792

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda

9.459

17.027

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)

-

3.886

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)

5.520

-

B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

1.716

-

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,  opreme i bioloških sredstava

1.716

-

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

5.729

20.112

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)

-

14.234

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,  opreme i bioloških sredstava

2.929

5.878

4. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)

2.800

-

IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)

4.013

20.112

V. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)

12.412

23.158

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)

12.412

23.158

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)

1.917

4.006

3. Finansijski lizing

17

4.006

4. Isplaćene dividende

1.900

-

III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)

10.495

19.152

G. Svega prilivi gotovine (AI+BI+VI)

854.142

720.045

D. Svega odlivi gotovine (AII+BII+VII)

853.180

717.119

Đ. Neto priliv gotovine (G-D)

962

2.926

Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda

2.930

-

Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

-

4

I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

11

-

J. Gotovina na kraju obračunskog perioda (Đ+ Ž +Z-I)

3.881

2.930

 

IV. Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu – u periodu 01.01. – 31.12.2006. godine (u 000 din.):

 

Oblik kapitala

Tekuća godina (stanje 31.12.)

Prethodna godina (stanje 31.12.)

2. Osnovni kapital

25.306

25.442

3. Ostali kapital

219

219

4. Neuplaćeni upisani kapital

-

14

6. Rezerve

708

708

7. Revalorizacione rezerve

74.594

83.029

8. Neraspoređeni dobitak

93.695

95.595

9. Gubitak do visine kapitala

3.524

193

11. Ukupno (2+3+6+7+8-9)

190.998

204.814

 

 

5.Ostale napomene

 

Prezentirani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa MSFI.

I kod matičnog i zavisnog pravnog lica primenjene su identične racunovodstvene politike:

-         Prihodi iskazani po fakturnoj vrednosti umanjenoj za popuste, povraćaje proizvoda i robe i PDV,

-         Rashodi obračunati po osnovu uzročnosti,

-         Preračun deviznih iznosa vršen po srednjem kursu,

-         Obračun amortizacije vršen po proporcionalnom metodu,

-         Ispravke vrednosti nenaplaćenih potraživanja vršene pojedinačno,

-         Zalihe materijala i robe iskazane po prosečnoj nabavnoj ceni, a gotovih proizvoda po ceni koštanja ili neto prodajnoj vrednosti ( u zavisnosti od toga koja je niža),

-         Hartije od vrednosti iskazane po poštenoj vrednosti,

-         Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu na računima (depoziti) i sredstva na tekućim računima,

-         Zbog ostvarinih negativnih rezultata nije obračunat porez na rezultate, i t.d.

Vršena je korekcija podataka za prethodnu godinu zbog izmene obrazaca na kojima se iskazuju finansijski izveštaji i ispravke greške na AOP 006 (nekretnine, postrojenja i oprema) i AOP 105 (revalorizacione rezerve) [umanjene za iznos od 11.868 (u 000) dinara greškom uvećane vrednosti nekretnina i revalorizacionih rezervi prilikom knjiženja procene].

 

a) Bilans stanja (u 000 din.):

Pozicija

AOP

Kolona 5 (31.12.2005.)

Korekcija

Kolona 6 (31.12.2006.)

1

2

3

4

5

Aktiva

A. Stalna imovina

001

206.676

(11.868)

194.808

II. Goodwill

003

-

2.353

2.353

III. Nematerijalna ulaganja

004

5.480

(2.353)

3.127

IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (006+007+008)

005

171.498

(11.868)

159.630

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

006

171.498

(11.868)

159.630

1. Potraživanja

016

77.382

(2.415)

74.967

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

017

-

2.415

2.415

V. Poslovna imovina (001+002)

022

343.250

(11.868)

331.382

D. Ukupna aktiva (022+023)

024

343.250

(11.868)

331.382

Pasiva

A. Kapital (102+103+104+105+106-107-108)

101           216.682

(11.868)

204.814

IV. Revalorizacione rezerve

105

94.897

(11.868)

83.029

V. Ukupna pasiva (101+109)

122

343.250

(11.868)

331.382

 

b) Bilans uspeha (u 000 din.):

 

Pozicija

AOP

Kolona 5 (31.12.2005.)

Korekcija

Kolona 6 (31.12.2006.)

VI. Finansijski rashodi

216

7.731

8.026

15.757

VIII. Ostali rashodi

218

9.703

(8.044)

1.659

X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre porezivanja (214-213-215+216-217+218)

220

454

(18)

436

XII. Neto gubitak poslovanja koje se  obustavlja

222

-

18

18

 

c) Izveštaj o tokovima gotovine (u 000 din.):

 

Pozicija

AOP

Kolona 5 (31.12.2005.)

Korekcija

Kolona 6 (31.12.2006.)

1. Prodaja i primljeni avansi

302

696.887

(4)

696.883

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

303

-

4

4

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)

305

692.646

355

693.001

1. Isplate dobavljačima i dati avansi

306

639.549

1.157

640.706

3. Plaćene kamate

307

1.101

355

1.456

Stari obrazac

 

1.157

(1.157)

-

6. Vanredne stavke

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)

311

4.241

(355)

3.886

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

319

20.467

(355)

20.112

Stari obrazac

 

355

(355)

-

4. Plaćene kamate

IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)

324

20.467

(355)

20.112

 

d) Promene strukture kapitala

 

Neuplaćeni upisani kapital u iznosu od 142 (u 000) dinara brisan iz registra prilikom usklađivanja registracije, čime je promenjen procenat učešća matičnog pravnog lica u ukupnom kapitalu zavisnog pravnog lica sa 90% na 94,8859%, odnosno smanjen manjinski interes.

 

Kapital

Stanje na dan 31.12.2005.

Ispravka greške

Korigovano početno stanje

Povećanje u toku godine

Smanjenje u toku godine

Konsolidovano

Promena učešća

Preknjiženje i isplate

Brisanje iz registra

1. Osnovni kapital

25.442

-

25.442

-

(136)

-

-

25.306

2. Ostali kapital

219

-

219

-

-

-

-

219

3. Neuplaćeni upisani kapital

14

-

14

-

-

-

(14)

-

4. Rezerve

708

-

708

-

-

-

-

708

5. Revolarizacione rezerve

94.897

(11.868)

83.029

-

(316)

(8.119)

-

74.594

6. Neraspoređeni dobitak

95.595

-

95.595

-

-

(1.900)

-

93.695

7. Gubitak do visine kapitala

193

-

193

3.331

-

-

-

3.524

 

 

U skladu sa članom 37 ,,Zakona o računovodstvu i reviziji”, a obzirom da je razvrstano u srednje pravno lice, matično pravno lice je angažovalo nezavisnog revizora ,,IEF’’ D. O. O. Beograd, koji je izvršio reviziju prezentiranih izveštaja i dao sledeće mišljenje:

,, Izvršili smo reviziju priloženog konsolidovanja bilansa stanja ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci (u daljem tekstu: Grupa) koji obuhvataju bilanse stanja ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci i ,,Metal-prom” D. O. O. Krnješevci sačinjenih sa stanjem na dan 31. decembra 2006. godine, odgovarajući konsolidovani bilans uspeha, konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan.

 

Odgovornost rukovodstva za konsolidovane finansijske izveštaje

 

Za satavljanje i objektivnu prezentaciju ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja, prikazanih na stranama 7-10 odgovorno je rukovodstvo ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci. Ova odgovornost obuhvata osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju konsolidovanih finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.

 

Odgovornost revizora

 

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Kodeksom za profesionalne računovodstvene eksperte IFAC-a, Pravilnikom o načinu obavljanja revizije računovodstvenih iskaza, Međunarodnim računovodstvenim standardima – Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Međunarodnim standardima revizije i internom metodologijom za reviziju. Standardi zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne informacije. Revizija uključuje ispitivanja dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjeni u finansijskim izveštajima. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

 

Mišljenje

 

Po našem mišljenju konsolidovani finansijski izveštaj ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci kao što je opisano u napomenama uz Izveštaj na stranama 13-27, prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje privrednog društva na dan 31. decembra 2006. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima Republike Srbije.”

Nadležni organ privrednog društva, osnivač društva, izvršio je razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora i prezentiranih finansijskih izveštaja.

 

U Krnješevcima,

septembar 2007. godine

                                                                                                                      Direktor,                            

                                                                                                                      Mihajlović Rodoljub