Home

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2005-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2008-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

 

 

 

Konsolidovani finansijki izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

 

1. Uvodne napomene

 

Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci (matično pravno lice) u skladu sa MRS27 i članom 27 Zakona o računovodstvu i reviziji (,,Službeni glasnik RS” 46/2006) vrši Konsolidovanje finansijskih izveštaja za 2007 godinu, sa privrednim društvom ,,Metal-prom” D. O. O. Krnješevci (zavisno pravno lice).

Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. je u 2005-oj godini pristupilo kapitalu Privrednog društva ,,Metal-prom” D. O. O. sa procentom učešća 90% čime je stvoren odnos zavisnosti. U 2006-oj godini, prilikom usklađivanja registracije Privrednog društva ,,Metal-prom” D. O. O. sa Zakonom o privrednim društvima smanjen je ranije upisan kapital manjinskog ulagača za neuplaćeni kapital, tako da je procenat učešća promenjen i sada iznosi 94,8859%. Dakle vrši se Konsolidovanje finansijskih izveštaja Privrednog društva ,,Synergetic” D. O. O. (kao matičnog) i Privrednog društva ,,Metal-prom” D. O. O. (kao zavisnog).

Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. je u 2005-oj godini steklo i pridruženo pravno lice ,,Osnova projekt” A. D. Beograd, koje je i pridruženo pravno lice Privrednom društvu ,,Metal-prom” D. O. O. po osnovu prenosa akcija čiji je emitent ,,Osnova projekt” A. D. od strane Privrednog društva ,,Synergetic” D. O. O. Privrednom društvu ,,Metal-prom” D. O. O. Registracija ove transakcije je izvršena u Registru hartija od vrednosti u januaru 2006. godine. Obzirom da je ukupno učešće (matičnog i zavisnog) u kapitalu pridruženog pravnog lica 47.95438% (ispod 50%), a time i upravljačkih prava, to se za 2007. godinu neće vršiti Konsolidovanje finansijskih izveštaja pridruženog pravnog lica ,,Osnova projekt” A. D. Beograd.

 

2. Podaci o zavisnom pravnom licu

 

Naziv: ,,Metal-prom” D. O. O.

Adresa: Krnješevci, Partizanska bb

Matični broj: 08808511

Poreski identifikacioni broj (PIB): 103262919

 

3. Konsolidovanje računa

 

3.1 Konsolidovanje kapitala i učešća u Kapitalu na dan 31.12.2007. godine

Kod matičnog pravnog lica na računu 030 učešće u kapitalu zavisnog pravnog lica iznosi 9.111 (u 000) dinara.

Kod zavisnog pravnog lica ukupan kapital iznosi 7.169 (u 000) dinara, pri čemu je učešće matičnog pravnog lica u osnovnom kapitalu 94,8859%.

Konsolidovanje (u 000 din.):

 

Naziv pozicije

,,Synergetic”

,,Metal-prom”

Eliminacije

Konsolidovano

Duguje

Potražuje

II. Goodwill

-

-

2.308

-

2.308

1. Učešće u kapitalu

17.555

9.111

-

9.111

17.555

A. Kapital

25.383

2.782

2.640

-

25.525

III. Rezerve

708

-

-

-

708

IV. Revalorizacione rezerve

74.263

6.471

6.140

-

74.594

V. Neraspoređena dobit

90.591

25

24

-

90.592

VI. Gubitak

-

2.109

-

2.001

108

Ukupne eliminacije

-

-

11.112

11.112

-

 

3.2 Konsolidovanje prihoda i rashoda i potraživanja i obaveza po osnovu međusobnog prometa proizvoda

Privredno društvo “Synergetic” DOO, je u 2007.oj godini imalo prihode po osnovu prodaje proizvoda privrednom društvu “ Metal – prom” DOO u iznosu 1.274 hiljade dinara. U Privrednom društvu “Metal-prom”, na računima robe na dan 31.12.2007. godine evidentiran je iznos 0 hiljade dinara,a na računima nabavne vrednosti prodate robe iznos 1.274 hiljade dinara.

Ukupan prihod od prodaje proizvoda Privrednog društva “Synergetic” DOO iznosio je 461.510 hiljae dinara, a troškovi prodatih proizvoda 450.960 hiljada dinara. Procenat odstupanja od cene koštanja iznosi 2,286%.

Podaci o navedenim promenama daju se u pregledu

Elementi

Prodajna vrednost

Odsupanje od cene koštanja(2,286%)

Cena koštanja

Prihodi od prodaje

1.274

29

1.245

Zalihe robe

0

0

0

Nabavna vrednost prodate robe

1.274

29

1.245

 

Na dan bilansa Matično društvo “Synergetic” DOO potražuje po osnovu prodaje proizvoda i robe od zavisnog društva “Metal-prom” DOO iznos od 3.643 hiljade dinara. Taj iznos je kod zavisnog društva “Metal-prom” DOO sadržan na poziciji obaveza iz poslovanja.

 

Konsolidovanje (u 000 din.):

 

Naziv pozicije

,,Synergetic”

,,Metal-prom”

Eliminacije

Konsolidovano

Duguje

Potražuje

Prihodi od prodaje

825.321

6.570

1.274

-

833.617

Prihodi od aktiviranja učinaka

37.650

-

-

1.245

38.895

Nabavna vrednost prodate robe

351.855

6.255

-

29

358.081

Zalihe

71.241

248

-

-

71.489

Potraživanja

91.679

2.697

-

3.643

90.733

Obaveze iz poslovanja

60.084

6.143

3.643

-

62.584

Ukupne eliminacije

-

-

4.917

4.917

-

 

3.3.Konsolidacija prihoda i rashoda i potraživanja i obaveza po osnovu međusobnog prometa robe

3.3.1.Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O.je 2007oj godini ostvarilo prihode od prodaje robe

Privrednom društvu ,,Metal-prom” D. O. O.u iznosu od 3.722 hiljade dinara.

U privrednom društvu “Metal-prom” DOO taj iznos je evidentiran na računu robe, sa kojeg je ceo iznos prenet na račun troškova , nema zaliha te robe.

Ostvarena stopa  razlike u ceni kod Privrednog društva “Synergetic” DOO je 3,646% (ukupan prihod od prodaje robe 365.170 hiljada dinara , nabavna vrednost prodate robe 351.855 hiljada dinara).

 

   Prikaz (u 000 din.)

Elementi

Prodajna vrednost

Razlika u ceni

Nabavna vrednost

Prihodi od prodaje robe ,,Synergetic”D.O.O.

3.722

136

3.586

Zalihe robe kod ,,Metal-prom”D.O.O.

-

-

-

Vrednost prodate robe licima izvan grupe

3.722

136

3.586

Potraživanja Privrednog društva  ,,Synergetic” DOO po osnovu prodaje robe, data su u ukupnom iznosu pod tačkom 3.2.

Konsolidovanje (u 000):

 

Naziv pozicije

Prethodno stanje

Eliminacije

Konsolidovano

Duguje

Potražuje

Prihodi od prodaje

833.617

3.722

-

829.895

Prihodi od aktiviranja učinaka

38.895

-

136

39.031

Nabavna vrednost prodate robe

358.081

-

3.586

354.495

Zalihe

71.489

-

-

71.489

Ukupne eliminacije

-

3.722

3.722

-

 

3.3.2. Privredno društvo ,, Metal- prom” DOO je u 2007-oj godini imalo prihoda po osnovu prodaje robe Privrednom društvu ,,Synergetic”DOO u iznosu od 1.096 hiljada dinara. Prihod ostvaren u mesecu maju (betonsko gvožđe fi-8). Kod Privrednog društva ,,Synergetic” DOO taj iznos je evidentiran na računu robe, sa kojeg je ceo iznos prenet na račun troškova. Ostvarena stopa razlike u ceni kod Privrednog društva ,,Metal-prom” DOO je 4,795%(ukupan prihod od prodaje robe 6.570 hiljada dinara, nabavna vrednost prodate robe 6.255 hiljada dinara).

Prikaz (u 000)

Elementi

Prodajna vrednost

Razlika u ceni(4,795%)

Nabavna vrednost

Prihodi od prodaje robe ,,Metal-prom”

1.096

53

1.043

Zalihe robe kod,,Synergetic”

-

-

-

Vrednost prodate robe licima izvan grupe

1.096

53

1.043

 

Privredno društvo ,, Metal-prom” DOO nema potraživanja od Privrednog društva ,, Synergetic” DOO (naplaćena u toku godine).

 

 

Konsolidovanje:

 

Nazivi pozicija

Prethodno stanje

Eliminacije

Konsolidovano

Duguje

Potražuje

Prihodi od prodaje

829.895

1.096

-

828.799

Prihodi od aktiviranja učinaka

39.031

-

53

39.084

Nabavna vrednost prodate robe

354.495

-

1.043

353.452

Zalihe

71.489

-

-

71.489

Potraživanja

90.733

-

-

90.733

Obaveze iz poslovanja

62.584

-

-

62.584

Ukupne eliminacije

-

1.096

1.096

-

 

 

3.4 Konsolidovanje rezultata poslovanja:

Prema prikazima iz tački 3.2. i 3.3. u postupku konsolidovanja pozicija imovine i obaveza, prihoda i rashoda izkazani su isti iznosi eliminacije na strani prihoda u odnosu na stranu rashoda,tako da po tom osnovu nema korekcije poslovnog rezultata. Nije bilo ni naplate dividende matičnog društva od zavisnog društva, tako da se iskazani rezultati konsoliduju u celini bez eliminacija.

Međutim, predhodne godine je iz ukupnog prihoda eliminisan iznos od 48 hiljada dinara koji se odnosio na razliku u ceni u zalihama na kraju godine. Za isti su korigovani rezultati poslovanja, povećan gubitak (AOP 107). Pošto su navedene zalihe u 2007-oj godini utrošene –prodate to je potrebna korekcija rezultata po ovom osnovu. Konsolidovani gubitak na dan 31.12.2006 godine je bio 3.524 hiljade dinara (,,Synergetic” 3.367+ ,, Metal-prom” 2.109 + Eliminacije dugovne 48 – Eliminacije potražne 2.001). U toku 2007. godine pokriven je gubitak od ,, Synergetic”- a 3.368 hiljada dinara. Gubitak od ,, Metal-prom”- a 2.109 hiljada dinara i pripadajuće potražne eliminacije 2.001 hiljade dinara se prenose u naredni perijod. Ostaje da se eliminiše konsolidovani iznos od 48 hiljada dinara, preko rezultata poslavanja.

 

Konsolidovanje (u 000):

 

Naziv pozicije

Prethodno stanje

Iznos iz 2006.

Eliminacije

Konsolidovano

Duguje

Potražuje

IV. Gubitak

108

48

-

(48)

108

IX. Prihodi od aktiviranja

35.084

-

-

48

39.132

Ukupne eliminacije

-

-

-

0

-

 

4. Polazeći od iskazanih pojedinačnih finansijskih izveštaja i Konsolidovanja navedenih pod predhodnom tackom 3 Privredno društvo je za 2007-u godinu iskazalo sledeće Konsolidovane finansijske izveštaje:

 

I. Konsolidovani bilans stanja - na dan 31.12.2007.godine:

 

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

Aktiva

A. Stalna imovina (I + II + III + IV +V)

178.879

181.529

I . Neuplaćeni upisani kapital

-

-

II. Goodwill

2.308

2.332

III. Nematerijalna ulaganja

1.428

2.196

IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (1)

149.008

149.156

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

149.008

149.156

V. Dugoročni finansijski plasmani (1+2)

26.135

27.845

1. Učešće u kapitalu

17.555

17.702

2. Ostali dugoročni finansijski plasmani

8.580

10.143

B. Obrtna imovina (I+III)

169.039

125.266

I. Zalihe

71.489

50.489

III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (1+2+3+4+5)

97.550

74.417

1. Potraživanja

90.733

64.523

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

2.266

2.613

3. Kratkoročni finansijski plasmani

1.100

2.800

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

3.078

3.881

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

373

600

V. Poslovna imovina (A+B)

347.918

306.795

D. Ukupna aktiva (V)

347.918

306.795

Pasiva

A. Kapital (I+II+III+IV+V-VI)

191.311

190.998

I. Osnovni kapital

25.525

25.525

II. Neuplaćeni upisani kapital

-

-

III. Rezerve

708

708

IV. Revalorizacione rezerve

74.594

74.594

V. Neraspoređena dobitak

90.592

93.695

VI. Gubitak

108

3.524

B. Dugoročna rezervisanja i obaveze (III+IV)

156.607

115.797

III. Kratkoročne obaveze (1+3+4+5)

153.275

111.893

1. Kratkoročne finansijske obaveze

84.954

32.286

3. Obaveze iz poslovanja

62.584

76.505

4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

4.004

3.091

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda

1.733

11

IV. Odložene poreske obaveze

3.332

3.904

V. Ukupna pasiva (A+B)

347.918

306.795

 

 

II. Konsolidovani bilans uspeha – u periodu 01.01. – 31.12.2007 godine

 

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

I. Poslovni prihodi (1+2+3+4+5)

885.407

711.960

1. Prihodi od prodaje

828.799

678.252

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

39.132

30.487

3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka

17.160

3.149

5. Ostali poslovni prihodi

316

72

II. Poslovni rashodi (1+2+3+4+5)

882.638

721.327

1. Nabavna vrednost prodate robe

353.452

296.130

2. Troškovi materijala

457.350

351.413

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

41.120

38.673

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja

11.727

13.052

5. Ostali poslovni rashodi

18.989

22.059

III Poslovni dobitak (I-II)

2.769

-

IV. Poslovna gubitak (II-I)

-

9.367

V. Finansijski prihodi

1.552

4.608

VI. Finansijski rashodi

9.547

5.661

VII. Ostali prihodi

14.356

5.764

VIII. Ostali rashodi

6.981

3.159

IX Dobitak iz redovnog poslovanja oporezivanja(III-IV+V-VI+VII-VIII)

2.149

-

X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja (IV-V+VI-VII+VIII)

-

7.815

XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

136

39

B.Dobitak pre oporezivanja

2.013

-

V. Gubitak pre oporezivanja (X+XII)

-

7.854

G. 1.Porez na dobitak

8

-

     3.Odloženi poreski prihodi perioda

911

4.215

Đ Neto dobitak ( B-V-G1+G3)

2.916

-

E. Neto gubitak (V-G3)

-

3.639

Ž.Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima

4

-

Z.Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica

2.912

-

 

III Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine – u periodu 01.01. – 31.12.2007 godine

 

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Troškovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)

944.543

840.014

1. Prodaja i primljeni avansi

944.167

839.940

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti

3

2

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

373

72

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)

995.835

845.534

1. Isplate dobavljačima i dati avansi

943.937

795.650

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

37.686

36.169

3. Plaćene kamate

6.958

4.058

4. Porez na dobitak

-

198

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda

7.254

9.459

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)

-

-

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)

51.292

5.520

B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

2.794

1.716

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,  opreme i bioloških sredstava

1.094

1.716

3. Ostali finansijski plasmani(neto prilivi)

1.700

-

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)

4.076

5.729

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)

-

-

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,  opreme i bioloških sredstava

4.076

2.929

4. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)

-

2.800

IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)

1.282

4.013

V. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)

53.668

12.412

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)

52.668

12.412

3.Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze

1.000

-

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)

1.900

1.917

3. Finansijski lizing

-

17

4. Isplaćene dividende

1.900

1.900

III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)

51.768

10.495

G. Svega prilivi gotovine (AI+BI+VI)

1.001.005

854.142

D. Svega odlivi gotovine (AII+BII+VII)

1.001.811

853.180

Đ. Neto priliv gotovine (G-D)

-

962

E. Neto odliv gotovine (D-G)

806

-

Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda

3.881

2.930

Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

3

-

I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

-

11

J. Gotovina na kraju obračunskog perioda (Đ+ Ž +Z-I)

3.078

3.881

 

IV. Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu – u periodu 01.01. – 31.12.2007.godine (u 000 din.):

 

Oblik kapitala

Tekuća godina (stanje 31.12.)

Prethodna godina (stanje 31.12.)

2. Osnovni kapital

25.306

25.306

3. Ostali kapital

219

219

4. Neuplaćeni upisani kapital

-

-

6. Rezerve

708

708

7. Revalorizacione rezerve

74.594

74.594

8. Neraspoređeni dobitak

90.592

93.695

9. Gubitak do visine kapitala

108 

3.524

11. Ukupno (2+3+6+7+8-9)

191.311

190.998

 

 

 

 

 

5.Ostale napomene

 

Prezentirani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa MSFI.

I kod matičnog i zavisnog pravnog lica primenjene su identične racunovodstvene politike:

-          Prihodi iskazani po fakturnoj vrednosti umanjenoj za popuste, povraćaje proizvoda i robe i PDV,

-          Rashodi obračunati po osnovu uzročnosti,

-          Preračun deviznih iznosa vršen po srednjem kursu,

-          Obračun amortizacije vršen po proporcionalnom metodu,

-          Ispravke vrednosti nenaplaćenih potraživanja vršene pojedinačno,

-          Zalihe materijala i robe iskazane po prosečnoj nabavnoj ceni, a gotovih proizvoda po ceni koštanja ili neto prodajnoj vrednosti ( u zavisnosti od toga koja je niža),

-          Hartije od vrednosti iskazane po poštenoj vrednosti,

-          Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu na računima (depoziti) i sredstva na tekućim računima,

-          Porez na rezultate poslovanja oračunat u skladu sa poreskim propisima, itd.

 

Posto su konsolidovani finasijski izveštaji za 2007 godinu sastavljeni po istim obrazcima kao za 2006 godinu, nije bilo potrebe za reklasifikaciom podataka za prethodnu godinu.

U 2007-oj godini nije bilo promena u strukturi kapitala zavisnog pravnog lica u odnosu na dostignuti nivo u 2006-oj godini.

Učešće matičnog pravnog lica u ukupnom kapitalu zavisnog pravnog lica je ostalo nepromenjeno i iznosi 94,8859%.

 

U skladu sa članom 37 ,,Zakona o računovodstvu i reviziji”, a obzirom da je razvrstano u srednje pravno lice, matično pravno lice je angažovalo nezavisnog revizora ,,IEF’’ D. O. O. Beograd, koji je izvršio reviziju prezentiranih izveštaja i dao sledeće mišljenje:

,, Izvršili smo reviziju priloženog konsolidovanog bilansa stanja ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci na dan 31. decembra 2007. godine i odgovarajućeg konsolidovanog bilansa uspeha, konsolidovanog izveštaja o promenama na kapitalu,konsolidovanog izveštaja o novčanim tokovima za godinu koja se završava na  taj dan, konsolidovanog statističkog aneksa, napomena uz konsolidovane finansijske izveštaje i pregleda značajnih računovodstvenih politika.

 

Odgovornost rukovodstva za konsolidovane finansijske izveštaje

 

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i primenjivim nacionalnim propisima.  Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola relevantnih za pripremu i fer prezentaciju konsolidovanih finansijskih izveštaja, koji ne sadrže materijalno značajne  pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.

 

Odgovornost revizora

 

Naša odgovornost je da na osnovu naše revizije izrazimo mišljenje o ovim konsolidovanim finansijskim izveštajima.Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i primenjivim nacionalnim propisima. Ovi standardi zahtevaju da reviziju radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da je planiramo i izvedemo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da konsolidovani finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u konsolidovanim finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je na revizorskom prosuđivanju uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u konsolidovanim finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Pri proceni ovih rizika revizor razmatra interne kontrole relevantne za pripremu i fer prezentaciju konsolidovanih finansijskih izveštaja,u cilju osmišljavanja revizorskih postupaka, koji su odgovarajući u datim okolnostima, a ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pavnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije konsolidovanih finansijskih izveštaja.

 Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajići i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg revizorskog mišljenja.

 

Osnov za mišljenje sa rezervom

 

Obelodanjeno je u napomeni II.3. da je  ,,Synergetic” D.O.O. Krnješevci u poslovnim knjigama i konsolidovanim finansijskim izveštajima iskazalo opremu bez sadašnje knjigovodstvene vrednosti koja je i dalje u upotrebi. Nije vršena procena vrednosti i utvrđen novi koristan vek trajanja, čime bi oprema bila iskazana po tržišnoj (fer) vrednosti. Ovakvo nerealno iskazane vrednosti imaju za posledicu nerealno iskazanu vrednost stalne imovine, nerealno obračunatu amortizaciju, a samim tim i nerealno iskazan rezultat poslovnja. Nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos korekcije u konsolidovanim finansijskim izveštajima po osnovu procenjenih vrednosti kao i procenjenog korisnog veka trajanja opreme.

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na konsolidovane finansijske izveštaje imaju pitanja navedena u prethodnom pasusu, konsolidovani finansijski izveštaji prikazuju istiniti i objektivno, po svim meterijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje ,,Synergetic” D.O.O. Krnješevci, na dan 31.decembra 2007.godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisima Republike Srbije.”

Nadležni organ privrednog društva, osnivač društva, izvršio je razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora i prezentiranih finansijskih izveštaja.

 

U Krnješevcima,

oktobar 2008. godine

                                                                                                                      Direktor,                                                 

                                                                                                                       Rodoljub Mihajlović