TOPLO VALJANI PROIZVODI | ARMATURNA MREŽA Q,R,T | OBRAĐENA ARMATURA | EKSERI | PLETIVA
REŠETKASTI NOSAČRešetkasti nosač je prostorni građevinski element izrađen od zavarenih žica , koji zbog krutosti konstrukcije poseduje izuzetnu nosivost. Zbog toga, kao i zbog jednostavnosti primene, te značajnih ušteda u vremenu materijalu pri njegovoj montaži, rešetkasti nosač je danas postao nezamenljiv element u izgradnji međuspratnih i krovnih konstrukcija. Rešetkasti nosači se proizvode od vučene ili orebrene čelične žice sa mehaničkim svojstvima prema JUS C.B6.013.

Specifična mehanička svojstva primenjenih vrsta čelika moraju udovoljavati sledećim uslovima :
· Napon tečenja Rp0,2≥ 500 N/mm(min)
· Zatezna čvrstoća Rm≥560 N/mm (min)
· Relativno izduženje A≥6%(min)

U standarnom programu SYNERGETIC-a uvrštena su dva tipa rešetkastih nosača sa mernim veličinama prema tabeli:

Tip nosača prečnici žica (mm) Visina nosača h masa (kg/m)
donji pojas dijagonala gornji pojas
dd ds dg
SA 7 4,2 7 90 1,24
SB 7 4,2 7 120 1,29
SA 7 4,2 7 90 1,24

Rešetkasti nosači se proizvode u dužinama od 12 metara, a na zahtev kupacai drugim dužinama. Završna kontrola kvaliteta rešetkastih nosača usklađena je prema standardu JUS U.M1.091.


2009 © Copyright SmartWebArt