Home

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2005-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

 

 

Preduzeće ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci, ul. Partizanska bb (u daljem tekstu preduzeće) osnovano je kao privatno preduzeće 1990. godine od strane jednog osnivača. Preduzeće je uskladilo registraciju u skladu sa ,,Zakonom o preduzećima” 1998. godine i registrovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću (jednočlano). Preduzeće je 2005. godine izvršilo preregistaciju u skladu sa ,,Zakonom o privrednim društvima”, odnosno sa ,,Zakonom o registraciji privrednih subjekata” i zadržalo formu Društva sa ograničenom odgovornošću. Preduzeće je krajem 2005. godine steklo 1 zavisno i 1 pridruženo preduzeće (kupovinom akcija).

Delatnost preduzeća je proizvodnja žičanih elemenata (armaturne mreže, rešetkasti nosači, svetlovučena žica, šulc pletivo i ekseri), uslužna proizvodnja od materijala naručioca žičanih elemenata i trgovina na veliko građevinskim materijalom (betonsko gvožđe, cevi, ciglarski proizvodi i drugo). Prevoz materijala i robe od dobavljača i u značajnijoj meri otpremu proizvoda i robe do kupaca preduzeće vrši sopstvenim transportnim sredstvima. Poseduje skladišta proizvoda i robe u Krnješevcima (na adresi sedišta preduzeća) i u Novom Sadu (iznajmljeni prostor od ,,Metalac – Metalurgija” A. D. ul. Bajči Žilinskog 11).

Na dan 31. decembra 2005. godine preduzeće ima 71 zaposlenih radnika, a 31. decembra 2004. godine je bilo 70 zaposlenih.

Poreski identifikacioni broj (PIB) preduzeća je: 100537487.

U 2005. godini poslovanje preduzeća se odvijalo u dosta nepovoljnim uslovima na koje nije moglo imati bitnijeg uticaja, rast kursa deviza – naročito USD, pad cena proizvoda i robe sve do IV kvartala u odnosu na zatečene krajem 2004. godine, rast cena energetike i usluga i sl., usled čega je i ostvaren lošiji rezultat poslovanja u odnosu ne prethodnu godinu.

Preduzeće je 2005. godine iskazalo sledeće finansijske izveštaje:

 

I Bilans stanja – na dan 31.12.2005. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

Aktiva
A. Stalna imovina (II + III + IV)

240.181

100.949

II. Nematerijalna ulaganja

3.127

4.057

III. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (1)

171.498

94.482

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

171.498

94.482

IV. Dugoročni finansijski plasmani (1+2)

29.556

2.410

1. Učešća u kapitalu

17.702

2.278

2. Ostali dugoročni finansijski plasmani

11.584

132

B. Obrtna imovina (I+II)

138.588

179.559

I. Zalihe

53.368

84.901

II. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (1+3+4)

85.220

94.658

1. Potraživanja

79.815

89.036

3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

2.653

5.622

4. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

2.752

-

V. Poslovna imovina (A+B)

342.769

280.508

D. Ukupna aktiva (V)

342.769

280.508

Pasiva
A. Kapital (I+III+IV+V)

215.936

121.423

I. Osnovni i ostali kapital

25.383

25.383

III. Rezerve

708

708

IV. Revalorizacione rezerve

94.250

-

V. Neraspoređena dobit

95.595

95.332

B. Dugoročna rezervisanja i obaveze (II+III)

126.833

159.085

II. Dugoročne obaveze (2)

-

3.287

2. Ostale dugoročne obaveze

-

3.287

III. Kratkoročne obaveze (1+2+3+4)

126.833

155.798

1. Kratkoročne finansijske obaveze

22.268

3.441

2. Obaveze iz poslovanja

101.601

149.795

3. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda

30

358

4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

2.934

2.204

V. Ukupna pasiva (A+B)

342.769

280.508

 

 

II Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2005. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Poslovni prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja
I. Poslovni prihodi (1+2+3)

617.815

528.668

1. Prihodi od prodaje

593.196

495.191

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

24.101

22.472

3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka

518

11.005

II. Poslovni rashodi (1+2+3+4+5)

617.690

508.859

1. Nabavna vrednost prodate robe

253.290

166.392

2. Troškovi materijala

302.660

290.667

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

32.927

23.683

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja

11.969

10.274

5. Ostali poslovni rashodi

16.844

17.843

III. Poslovna dobit (I-II)

125

19.809

V. Finansijski prihodi

5.623

2.461

VI. Finansijski rashodi

7.691

3.960

VII. Ostali prihodi

11.876

15.205

VIII. Ostali rashodi

9.670

4.454

IX. Dobit iz redovnog poslovanja (III+V-VI+VII-VIII)

263

29.061

V. Dobit pre oporezivanja (IX)

263

29.061

Đ. Neto dobit (V)

263

29.061

 

 

Izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01. do 31.12.2005. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1)

689.223

505.082

1. Prodaja i primljeni avansi

689.223

505.082

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1+2+3+4+5+6)

690.881

494.235

1. Isplate dobavljačima i dati avansi

638.338

464.000

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

32.784

23.118

3. Plaćene kamate

1.061

288

4. Porez na dobit

792

-

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda

16.777

5.981

6. Vanredne stavke

1.129

848

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)

-

10.847

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)

1.658

-

B. Novčani tokovi iz aktivnosti investiranja
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (2)

-

475

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

-

475

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1+2+4)

20.467

7.900

1. Kupovina akcija i udela (neto odliv)

14.234

 

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

5.878

7.595

4. Plaćene kamate

355

305

IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)

20.467

7.425

V. Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (2)

23.158

1.738

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)

23.158

1.738

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (3)

4.006

2.665

3. Finansijski lizing

4.006

2.665

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)

19.152

-

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)

-

927

G. Svega prilivi gotovine (AI+BI+VI)

712.381

507.295

D. Svega odlivi gotovine (AII+BII+VII)

715.354

504.800

Đ. Neto priliv gotovine (G-D)

-

2.495

E. Neto odliv gotovine (D-G)

2.973

-

Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda

5.622

3.126

Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

4

1

J. Gotovina na kraju obračunskog perioda (Đ-E+ Ž +Z)

2.653

5.622

 

 

IV. Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2005. godine

u 000 din.

Oblik kapitala

Tekuća godina (stanje 31.12.)

Prethodna godina (stanje 31.12.)

2. Osnovni kapital

25.164

25.164

4. Ostali kapital

219

219

7. Rezerve iz dobiti

708

708

8. Revalorizacione rezerve

94.250

-

9. Dobit

95.595

95.332

10. Ukupno (2+4+7+8+9)

215.936

121.423

 

 

Prezentirani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa MSFI.

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2005. godinu primenjene su sledeće značajnije računovodstvene politike:

 

1.      Prihodi i rashodi

 

-         Prihodi se iskazuju po fakturisanoj vrednosti umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i robe i PDV. Prihodi se priznaju kada se roba i proizvodi isporuče, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih proizvoda ili robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Prihodi od aktiviranja učinaka (usluga) priznaju se preko zavisnih troškova nabavke pri izradi kalkulacija.

-         Rashodi po osnovu kamata obračunati su po osnovu uzročnosti rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i popravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastaju.

 

2.      Preračunavanje deviznih iznosa

 

-         Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan sastavljanja izveštaja.

-         Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio za taj dan.

-         Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.

 

3.      Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka sredstva i nematerijalna ulaganja

 

-         Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 31.12.2004. godine iskazani po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ispravke vrednosti na osnovu amortizacije. U 2005-oj godini primenjen je alternativni postupak za nekretnine, a postrojenja oprema i nematerijalna ulaganja su procenjena po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravke po osnovu amortizacije. Zbog uočenih odstupanja nabavne od poštene vrednosti kod nekretnina, na dan 31.12.2005. godine primenjen je metod revalorizacije i sa izvršenom procenom vrednost nekretnina iskazana po poštenoj vrednosti. Sve nabavke opreme u toku 2005. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uklučuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS-16 nekretnine, postrojenja i oprema. Oprema se amortizuje ukoliko je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od minimalne vrednosti propisane poreskim propisima.

-         Obračun amortizacije vršen je proporcionalnom metodom, primenom stopa:

1.      Građevinski objekti

a)      od armirano – betonske konstrukcije i drugih

      čvrstih materijala (zgrade, trafostanice, stanovi i sl.)                                       2,00%

 

2.      Oprema

a)      oprema (proizvodna i procesna)                                                               10,00%

b)      pogonski i poslovni inventar (mašine, alati i uređaji)                                   11,00%

c)      nameštaj i poslovni inventar                                                                      12,50%

d)      kancelarijska oprema, računarska oprema,

      softver, telekomunikaciona oprema                                                              20,00%

e)      transportna sredstva (kamioni, prikolice, putnička vozila),

      vage, kompresori i pumpe                                                                           14,30%

 

3.      Nematerijalna ulaganja                                                                                         20,00%

 

-         Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu (od početka narednog meseca).

 

4.      Ispravka vrednosti nenaplaćenih potraživanja

 

Preduzeće vrši ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koje rukovodstvo proceni da su nenaplativi. Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospeća. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplaćena potraživanja se otpisuju na osnovu odluke suda, prema dogovoru o poravnjanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke direktora preduzeća.

 

5.      Zalihe

 

-         Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.

-         Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

-         Vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovine proizvoda utvrđena je svođenjem planskih vrednosti zaliha na cenu koštanja korekciom za odgovarajuća odstupanja od planskih cena.

-         Vrednost zaliha trgovinske robe utvrđena je svođenjem prodajne vrednosti zaliha na cenu koštanja korekciom za odgovarajuća odstupanja od prodajnih cena.

-         Otpisivanjem – terećenjem rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

 

6.      Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

 

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju na dan 31.12.2004. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. U 2005-oj, obzirom da su akcije bile prisutne na tržištu (izvršena kupovina novih akcija), primenjen je metod revalorizacije, tj. na dan 31.12.2005. godine hartije od vrednosti su iskazane po poštenoj vrednosti.

 

7.      Gotovine i gotovinski ekvivalenti

 

U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina na računima (depoziti) i sredstva na tekućim računima.

 

8.      Porezi i doprinosi

 

-         Porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10%  na iznos dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje poresku stopu svode na efektivnu poresku stopu. Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.

-         Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa uspeha u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim amortizacionim stopama, kao i određenih rashoda zakonom propisanih.

 

9.      Beneficije zaposlenih

 

Preduzeće nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema indentifikovane obaveze na dan 31. decembra 2005. godine.

 

10.  Politika zaštite od rizika

 

Preduzeće ima obaveze po osnovu kredita čija otplata je vezana za kurs EUR-a. Svi krediti su ugovoreni po fiksnim kamatnim stopama i na kraju godine su revalorizovani saglasno osnovnom ugovoru. Fer vrednost tih kredita izračunata je primenom ugovorene kamatne stope.

 

Uz prezentirane računovodstvene politike uz finansijske izveštaje za 2005. godinu date su i sledeće napomene:

 

Opis

2005.

2004.

Prihodi od prodaje (u 000 din.):

Prihodi od prodaje robe

265.693

184.446

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

327.503

310.745

Ukupno

593.196

495.191

Prihodi od aktiviranja učinaka (u 000 din.):

Prihodi od aktiviranja učinaka

24.101

22.472

Ostali poslovni rashodi (u 000 din.):

Troškovi usluga na izradu učinaka

17

-

Transportne usluge

1.640

1.487

Troškovi održavanja

1.943

2.388

Troškovi zakupnine

4.296

5.873

Troškovi sajmova

488

573

Troškovi reklame

213

265

Ostale usluge

3.063

1.709

Neproizvodne usluge

1.002

1.182

Reprezentacija

1.197

1.208

Premija osiguranja

691

696

Bankarske usluge

1.093

623

Troškovi članarine

309

261

Troškovi poreza

283

1.292

Ostali nematerijalni troškovi

609

286

Ukupno

16.844

17.843

Finansijski prihodi (u 000 din.):

Pozitivne kursne razlike

5.623

2.461

Finansijki rashodi (u 000 din.):

Rashodi kamata

1.676

663

Negativne kursne razlike

6.015

3.297

Ukupno

7.691

3.960

Ostali prihodi (u 000 din.):

Prodaja opreme

-

497

Naplaćena otpisana potraživanja

1.532

-

Smanjenje obaveza

10.132

13.998

Ostali prihodi

1

8

Usklađivanje vrednosti potraživanja

211

702

Ukupno

11.876

15.205

Ostali rashodi (u 000 din.):

Gubici po osnovu rashodovanja

18

-

Manjkovi

-

34

Rashodi po osnovu efekata zaštite

8.026

-

Direktan otpis potraživanja

-

1.600

Ostali rashodi

1.133

1.276

Obezvređivanje plasmana

146

-

Obezvređivanje potraživanja

347

1.544

Ukupno

9.670

4.454

Odloženi poreski efekti (u 000 din.):

Dobit pre oporezivanja

263

29.061

Korekcija dobiti pre oporezivanja

-

3

Osnovica za obračun poreskog troška

263

29.064

Primenjena poreska stopa

10%

12,33%

Iznos poreskog troška

26

3.584

Korekcija osnovice za privremene rizike

2.956

681

Osnovica za obračun poreske obaveze

3.219

29.745

Primenjene poreske stope

10%

12,33%

Iznos poreske obaveze

322

3.668

Korekcija za poreski kredit

322

3.668

Iznos poreske obaveze za plaćanje

0

0

Efektivna poreska stopa

0

0

 

Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja – neto (u 000 din.):

Opis

Zemljište i zgrade

Oprema

Investicije u toku

Ukupno

Avansi za nekretnine

Nematerijalna ulaganja

I Nabavna revalorizovana vrednost
Stanje na početku godine

55.283

85.970

-

141.253

-

4.652

Nabavke u toku godine

864

6.016

-

6.880

-

-

Prenosi

-

-

-

-

-

-

Otuđenja i rashodovanja

(12.882)

(298)

-

(13.180)

-

-

Efekti procene

109.909

-

-

109.909

-

-

Stanje na kraju godine

153.174

91.688

-

244.862

-

4.652

II Ispravka vrednosti

Stanje na početku godine

5.261

41.510

-

46.771

-

595

Amortizacija za godinu

1.116

9.922

-

11.038

-

930

Otuđenja i rashodovanja

(1.015)

(279)

-

(1.294)

-

-

Efekti procene

16.849

-

-

16.849

-

-

Stanje na kraju godine

22.211

51.153

-

73.364

-

1.525

II Sadašnja vrednost

31. decembar 2005.

130.963

40.535

-

171.498

-

3.127

31. decembar 2004.

50.022

44.460

-

94.482

-

4.057

 

Opis

2005.

2004.

Dugoročni finansijski plasmani – neto (u 000 din.):

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

9.111

-

Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica

8.444

-

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica

a) Preduzeća

-

2.131

b) Banke

147

147

Ostali finansijski plasmani

a) Dugoročni stambeni krediti

11.868

-

b) Udruženje

5

5

c) Solidarna stambena izgradnja

127

127

Ukupno

29.702

2.410

Ispravka vrednosti

(146)

-

Neto vrednost dugoročnih finansijskih plasmana

29.556

2.410

Zalihe (u 000 din.):

Materijali

300

433

Rezervni delovi

-

-

Nedovršena proizvodnja

-

-

Gotovi proizvodi

16.639

16.122

Roba

26.671

51.727

Nekretnine pribavljene radi prodaje

-

-

Dati avansi

9.856

16.619

Ispravke vrednosti

a) Robe

-

-

b) Avansa

(100)

-

Zalihe neto

53.368

84.901

Potraživanja – neto (u 000 din.):

Kupci povezana preduzeća

-

-

Kupci pridružena preduzeća

-

-

Potraživanja od kupaca u zemlji

81.402

93.175

Potraživanja od kupaca u inostranstvu

-

-

Potraživanja od izvoznika

458

-

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza na dobit

2.387

1.595

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza

141

57

Ostala potraživanja

22

89

Ispravka vrednosti potraživanja

(4.595)

(5.880)

Potraživanja - neto

79.815

89.036

Gotovinski ekvivalenti i gotovina (u 000 din.):

Tekući poslovni računi

2.150

2.769

Izdvojena novčana sredstva

351

2.700

Devizni račun

152

153

Gotovina

-

-

Ukupno

2.653

5.622

Porezi na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja (u 000 din.):

Porezi na dodatu vrednost

2.580

-

Aktivna vremenska razgraničenja

172

-

Ukupno

2.752

-

Kapital (u 000 din.):
Osnovni i ostali kapital:

25.383

25.383

Udeli društva sa ograničenom odgovornošću (jednočlano)

25.164

25.164

Ostali kapital – solidarna stambena izgradnja

219

219

Rezerve:

94.958

708

Zakonske rezerve

708

708

Revalorizacione rezerve

94.250

-

 

Dugoročne obaveze (u 000 din.):

Opis

Kamatna stopa

Strana valuta

2005.

2004.

Finansijski lizing u devizama: 41.680

8,96

EUR

-

3.287

 

Opis

2005.

2004.

Kratkoročne finansijske obaveze (u 000 din.):
Krediti u zemlji:

22.268

1.738

- Banka 30.000,00 USD

-

1.738

- Banka 199.115,97 EUR

17.024

-

- Banka CSD

5.244

-

Ostale obaveze

-

1.703

Ukupno

22.268

3.441

Obaveze iz poslovanja (u 000 din.):

Primljeni avansi

2.437

3.221

Dobavljači u zemlji

89.552

145.798

Dobavljači u inostranstvu

-

776

Uvoznik

9.612

-

Ukupno

101.601

149.795

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostali javni prihodi (u 000 din.):

Porez na dodatu vrednost

1

-

Porez na dobit

-

-

Ostali javni prihodi

29

-

Ukupno

30

-

Ostale kratkoročne obaveze (u 000 din.):

Obaveze za bruto zarade

2.319

1.819

Obaveze za poreze i doprinose na teret poslodavca

436

342

Obaveze za naknade koje se refundiraju

-

32

Obaveze za kamate

164

-

Ostale obaveze

15

11

Ukupno

2.934

2.204

Devizni kursevi
Devizni kursevi korišćeni za preračunavanje bilansa stanja na dan 31.12. (srednji) bili su:

EUR

85,5000

78,8850

USD

72,2189

57,9355

 

 

U skladu sa odredbama ,,Zakona o računovodstvu i reviziji”, a obzirom da je razvrstano u srednje pravno lice, preduzeće je angažovalo nezavisnog revizora ,,IEF’’ D. O. O. Beograd, koji je izvršio reviziju navedenih izveštaja i dao sledeće mišljenje:

,, Izvršili smo reviziju bilansa stanja ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci sačinjenog sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine, odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima i izveštaja o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan. Za finansijske izveštaje prikazane na stranama 7-10 odgovorno je rukovodstvo ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Kodeksom etike za profesionalne računovodstvene eksperte IFAC-a, Pravilnikom o načinu obavljanja revizije računovodstvenih iskaza, Međunarodnim računovodstvenim standardima – Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim standardima revizije. Standardi zahtevaju da reviziju planiramo i izvršavamo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne informacije. Revizija usklađuje ispitivanja dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjeni u finansijskim izveštajima. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju finansijski izveštaji ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci kao što je opisano u napomenama uz Izveštaj na stranama 13-34, prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje preduzeća na dan 31. decembra 2005. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima Republike Srbije.”

Nadležni organ preduzeća, osnivač društva, izvršio je razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora i prezentiranih finansijskih izveštaja.

 

U Krnješevcima,

juli 2006. godine

                                                                                                                      Direktor,                                     

                                                                                                                      Mihajlović Rodoljub