Home

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2005-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

 

 

Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci, ul. Partizanska bb (u daljem tekstu društvo) osnovano je kao privatno preduzeće 1990. godine od strane jednog osnivača. Preduzeće je uskladilo registraciju u skladu sa ,,Zakonom o preduzećima” 1998. godine i registrovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću (jednočlano). Preduzeće je 2005. godine izvršilo preregistaciju u skladu sa ,,Zakonom o privrednim društvima”, odnosno sa ,,Zakonom o registraciji privrednih subjekata” i zadržalo formu Društva sa ograničenom odgovornošću, a 2006 godine je izvršilo usklađivanje registracije sa ,,Zakonom o privrednim društvima”. Društvo ima 1 zavisno i 1 pridruženo društvo.

Delatnost društva je proizvodnja žičanih elemenata (armaturne mreže, rešetkasti nosači, svetlovučena žica, šulc pletivo i ekseri), uslužna proizvodnja od materijala naručioca žičanih elemenata i trgovina na veliko građevinskim materijalom (betonsko gvožđe, cevi, ciglarski proizvodi i drugo). Prevoz materijala i robe od dobavljača i u značajnijoj meri otpremu proizvoda i robe do kupaca društvo vrši sopstvenim transportnim sredstvima. Poseduje skladišta proizvoda i robe u Krnješevcima (na adresi sedišta društva) i u Novom Sadu (iznajmljeni prostor od ,,Metalac – Metalurgija” A. D. ul. Bajči Žilinskog 11).

Na dan 31. decembra 2006. godine društvo ima 66 zaposlenih radnika, a 31. decembra 2005. godine je bilo 71 zaposlenih.

Poreski identifikacioni broj (PIB) društva je: 100537487.

Od osnivanja do izveštajne godine, društvo je uglavnom sa više ili manje uspeha poslovalo, ali pozitivno. Prvi put je u izveštajnoj godini ostvarilo negativan finansijski rezultat. Osnovni razlozi koji su u velikoj meri doprineli ovakvom poslovanju su pre svega kratka građevinska sezona (zbog loših vremenskih uslova), određeni neplanirani veći izdaci, različiti uslovi na strani ponude i tražnje (nabavka-plaćanje unapred, prodaja-odloženo plaćanje) i slično. Čine se napori da se uočeni negativni uzroci maksimalno eliminišu.

Društvo je 2006. godine iskazalo sledeće finansijske izveštaje:

 

I Bilans stanja – na dan 31.12.2006. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

Aktiva
A. Stalna imovina (II + III + IV)

179.197

192.313

II. Nematerijalna ulaganja

2.196

3.127

III. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (1)

149.156

159.630
1. Nekretnine, postrojenja i oprema 149.156 159.630
IV. Dugoročni finansijski plasmani (1+2) 27.845 29.556
1. Učešća u kapitalu 17.702 17.702
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 10.143 11.854
B. Obrtna imovina (I+II) 126.063 138.588
I. Zalihe 50.886 53.368
II. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (1+2+3+4+5) 75.177 85.220
1. Potraživanja 65.319 77.428
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 2.585 2.387
3. Kratkoročni finansijski plasmani 2.800 -
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.873 2.653

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

600

2.752
V. Poslovna imovina (A+B) 305.260 330.901
D. Ukupna aktiva (V) 305.260 330.901
Pasiva
A. Kapital (I+III+IV+V-VI) 190.681 204.068
I. Osnovni kapital 25.383 25.383
III. Rezerve 708 708
IV. Revalorizacione rezerve 74.263 82.382
V. Neraspoređeni dobitak 93.695 95.595
VI. Gubitak 3.368 -
B. Dugoročna rezervisanja i obaveze (II+III+IV) 114.579 126.833
II. Dugoročne obaveze (2) - -
2. Ostale dugoročne obaveze - -
III. Kratkoročne obaveze (1+2+3+4) 110.675 126.833
1. Kratkoročne finansijske obaveze 32.286 22.268
2. Obaveze iz poslovanja 75.313 101.601
3. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja 3.071 2.934

4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda

5 30
IV. Odložene poreske obaveze 3.904 -
V. Ukupna pasiva (A+B) 305.260 330.901

 Napomena: Izvršena ispravka podataka u koloni stanje 31.12.2005. godine za stavke - nekretnine, postrojenja i oprema (AOP006) i revalorizacione rezerve (AOP105), umanjeno za iznos od 11.868 (u 000) koji se odnosi na neotpisanu vrednost otuđene nekretnine (greškom uključeno u nalog kojim je knjižena procena trzišne vrednosti nekretnina).

 

II Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja
I. Poslovni prihodi (1+2+3+4) 710.296 617.815
1. Prihodi od prodaje 677.464 593.196
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 29.611 24.101
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 3.149 518
4. Ostali poslovni prihodi 72 -
II. Poslovni rashodi (1+2+3+4+5) 719.403 617.690
1. Nabavna vrednost prodate robe 294.508 253.290
2. Troškovi materijala 351.412 302.660
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 38.424 32.927
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 13.052 11.969
5. Ostali poslovni rashodi 22.007 16.844
III. Poslovni dobitak (I-II) - 125
IV. Poslovni gubitak (II-I) 9.107 -
V. Finansijski prihodi 4.606 5.623
VI. Finansijski rashodi 5.661 15.717
VII. Ostali prihodi 5.764 11.876
VIII. Ostali rashodi 3.147 1.644
IX. Dobit iz redovnog poslovanja (III+V-VI+VII-VIII) - 263
X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja                            (IV-III-V+VI-VII+VIII) 7.545 -
XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 38 -
B. Dobit pre oporezivanja (IX) - 263
V. Gubitak pre oporezivanja 7.583 -
G. Odloženi poreski prihodi perioda 4.215 -
Đ. Neto dobitak - 263
E. Neto gubitak 3.368 -

 

 

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 840.726 689.223
1. Prodaja i primljeni avansi 840.654 689.223
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 72 -

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1+2+3+4+5)

845.977 691.236
1. Isplate dobavljačima i dati avansi 796.405 639.467
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 35.916 32.784
3. Plaćene kamate 4.058 1.416
4. Porez na dobit 198 792
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 9.400 16.777
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) - -
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) 5.251 2.013
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (2) 1.716 -

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

1.716 -
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1+2+3) 5.729 20.212
1. Kupovina akcija i udela (neto odliv) - 14.234

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

2.929 5.878
3. Ostali finansijski plasmani (neto odliv) 2.800 -
IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) 4.013 20.112
V. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (2) 12.412 23.158
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 12.412 23.158
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (3+4) 1.917 4.006
3. Finansijski lizing 17 4.006
4. Isplaćene dividende 1.900 -
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) 10.495 19.152
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) - -
G. Svega prilivi gotovine (AI+BI+VI) 854.854 712.381
D. Svega odlivi gotovine (AII+BII+VII) 853.623 715.354
Đ. Neto priliv gotovine (G-D) 1.231 -
E. Neto odliv gotovine (D-G) - 2.973
Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda 2.653 5.622
Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine - 4
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 11 -
J. Gotovina na kraju obračunskog perioda (Đ-E+ Ž +Z-I) 3.873 2.653

 

 

IV. Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine

u 000 din.

Oblik kapitala

Tekuća godina (stanje 31.12.)

Prethodna godina (stanje 31.12.)

2. Osnovni kapital

25.164 25.164

3. Ostali kapital

219 219

6. Rezerve iz dobiti

708 708

7. Revalorizacione rezerve

74.263 82.382

8. Dobit

93.695 95.595
9. Gubitak do visine kapitala 3.368 -

10. Ukupno (2+3+6+7+8-9)

190.681 204.068

 

 

Prezentirani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa MSFI.

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2006. godinu primenjene su sledeće značajnije računovodstvene politike:

 

1.      Prihodi i rashodi

 

-         Prihodi se iskazuju po fakturisanoj vrednosti umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i robe i PDV. Prihodi se priznaju kada se roba i proizvodi isporuče, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih proizvoda ili robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Prihodi od aktiviranja učinaka (usluga) priznaju se preko zavisnih troškova nabavke pri izradi kalkulacija.

-         Rashodi po osnovu kamata obračunati su po osnovu uzročnosti rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i popravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastaju.

 

2.      Preračunavanje deviznih iznosa

 

-         Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan sastavljanja izveštaja.

-         Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio za taj dan.

-         Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.

 

3.      Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka sredstva i nematerijalna ulaganja

 

-         Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 31.12.2004. godine iskazani po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ispravke vrednosti na osnovu amortizacije. U 2005-oj godini primenjen je alternativni postupak za nekretnine, a postrojenja oprema i nematerijalna ulaganja su procenjena po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravke po osnovu amortizacije. Zbog uočenih odstupanja nabavne od poštene vrednosti kod nekretnina, na dan 31.12.2005. godine primenjen je metod revalorizacije i sa izvršenom procenom vrednost nekretnina iskazana po poštenoj vrednosti. U 2006. godini primenjen je osnovni postupak. Sve nabavke opreme u toku 2006. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uklučuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS-16 nekretnine, postrojenja i oprema. Oprema se amortizuje ukoliko je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od minimalne vrednosti propisane poreskim propisima.

-         Obračun amortizacije vršen je proporcionalnom metodom, primenom stopa:

1.      Građevinski objekti

a)      od armirano – betonske konstrukcije i drugih

      čvrstih materijala (zgrade, trafostanice, stanovi i sl.)                                       2,00%

 

2.      Oprema

a)      oprema (proizvodna i procesna)                                                               10,00%

b)      pogonski i poslovni inventar (mašine, alati i uređaji)                                   11,00%

c)      nameštaj i poslovni inventar                                                                      12,50%

d)      kancelarijska oprema, računarska oprema,

      softver, telekomunikaciona oprema                                                              20,00%

e)      transportna sredstva (kamioni, prikolice, putnička vozila),

      vage, kompresori i pumpe                                                                           14,30%

 

3.      Nematerijalna ulaganja                                                                                         20,00%

 

-         Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu (od početka narednog meseca).

 

4.      Ispravka vrednosti nenaplaćenih potraživanja

 

Preduzeće vrši ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koje rukovodstvo proceni da su nenaplativi. Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospeća. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplaćena potraživanja se otpisuju na osnovu odluke suda, prema dogovoru o poravnjanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke direktora društva.

 

5.      Zalihe

 

-         Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.

-         Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

-         Vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovine proizvoda utvrđena je svođenjem planskih vrednosti zaliha na cenu koštanja korekciom za odgovarajuća odstupanja od planskih cena.

-         Vrednost zaliha trgovinske robe utvrđena je svođenjem prodajne vrednosti zaliha na cenu koštanja korekciom za odgovarajuća odstupanja od prodajnih cena.

-         Otpisivanjem – terećenjem rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

 

6.      Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

 

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju na dan 31.12.2004. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. U 2005-oj, obzirom da su akcije bile prisutne na tržištu (izvršena kupovina novih akcija), primenjen je metod revalorizacije, tj. na dan 31.12.2005. godine hartije od vrednosti su iskazane po poštenoj vrednosti. U 2006. godini nije bilo promena (kupovine - otuđenja).

 

7.      Gotovine i gotovinski ekvivalenti

 

U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina na računima (depoziti) i sredstva na tekućim računima.

 

8.      Porezi i doprinosi

 

-         Porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10%  na iznos dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje poresku stopu svode na efektivnu poresku stopu. Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.

-         Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa uspeha u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim amortizacionim stopama, kao i određenih rashoda zakonom propisanih.

 

9.      Beneficije zaposlenih

 

Društvo nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema indentifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine.

 

10.  Politika zaštite od rizika

 

Društvo ima obaveze po osnovu kredita čija otplata je vezana za kurs EUR-a. Svi krediti su ugovoreni po fiksnim kamatnim stopama i na kraju godine su revalorizovani saglasno osnovnom ugovoru. Fer vrednost tih kredita izračunata je primenom ugovorene kamatne stope.

 

Uz prezentirane računovodstvene politike uz finansijske izveštaje za 2006. godinu date su i sledeće napomene:

 

Opis

2006.

2005.

Prihodi od prodaje (u 000 din.):

Prihodi od prodaje robe

307.622 265.693

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

369.842 327.503

Ukupno

677.464 593.196
Prihodi od aktiviranja učinaka (u 000 din.):

Prihodi od aktiviranja učinaka

29.611 24.101
Ostali poslovni rashodi (u 000 din.):

Troškovi usluga na izradi učinaka

44 17

Transportne usluge

2.286 1.640

Troškovi održavanja

2.683 1.943

Troškovi zakupnine

3.601 4.296

Troškovi sajmova

688 488

Troškovi reklame

495 213

Ostale usluge

2.909 3.063

Neproizvodne usluge

2.006 1.002

Reprezentacija

1.319 1.197

Premija osiguranja

304 691

Bankarske usluge

1.457 1.093

Troškovi članarine

358 309

Troškovi poreza

1.439 283

Ostali nematerijalni troškovi

2.418 609

Ukupno

22.007 16.844
Finansijski prihodi (u 000 din.):

Pozitivne kursne razlike

3.889 5.623
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 717 -

Ukupno

4.606 5.623
Finansijki rashodi (u 000 din.):
Rashodi kamata 4.255 1.673

Negativne kursne razlike

49 6.015

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule

1.357 8.026

Ukupno

5.661 15.717
Ostali prihodi (u 000 din.):

Prodaja opreme

1.337 -

Naplaćena otpisana potraživanja

- 1.532

Smanjenje obaveza

3.555 10.132

Ostali prihodi

365 1

Usklađivanje vrednosti potraživanja

507 211

Ukupno

5.764 11.876
Ostali rashodi (u 000 din.):

Gubici po osnovu rashodovanja

- 18

Manjkovi

- -

Direktan otpis potraživanja

174 -

Ostali rashodi

1.046 1.133

Obezvređivanje plasmana

1 146

Obezvređivanje potraživanja

1.926 347

Ukupno

3.147 1.644
Odloženi poreski efekti (u 000 din.):

Dobit pre oporezivanja

(7.583) 263

Korekcija dobiti pre oporezivanja

(531) -

Osnovica za obračun poreskog troška

(7.051) 263

Primenjena poreska stopa

10% 10%

Iznos poreskog troška

- 26

Korekcija osnovice za privremene rizike

- 2.956

Osnovica za obračun poreske obaveze

- 3.219

Primenjene poreske stope

10% 10%

Iznos poreske obaveze

- 322

Korekcija za poreski kredit

- 322

Iznos poreske obaveze za plaćanje

- -

Efektivna poreska stopa

- -

 

Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja – neto (u 000 din.):

Opis

Zemljište i zgrade

Oprema

Investicije u toku

Ukupno

Avansi za nekretnine

Nematerijalna ulaganja

I Nabavna revalorizovana vrednost
Stanje na početku godine 141.306 91.688 - 232.994 - 4.652
Nabavke u toku godine 1.427 1.952 - 3.379 - -
Prenosi - - - - - -
Otuđenja i rashodovanja - (3.082) - (3.082) - -
Efekti procene - - - - - -
Stanje na kraju godine 142.733 90.558 - 233.291 - 4.652
II Ispravka vrednosti

Stanje na početku godine

22.211 51.153 - 73.364 - 1.525

Amortizacija za godinu

2.838 9.283 - 12.121 - 931

Otuđenja i rashodovanja

- (1.350) - (1.350) - -

Efekti procene

- - - - - -

Stanje na kraju godine

25.049 59.086 - 84.135 - 2.456
II Sadašnja vrednost

31. decembar 2006.

117.684 31.472 - 149.156 - 2.196

31. decembar 2005.

119.095 40.535 - 159.630 - 3.127

 

Opis

2006.

2005.

Dugoročni finansijski plasmani – neto (u 000 din.):

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

9.111 9.111

Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica

8.444 8.444
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica

a) Preduzeća

-

-

b) Banke

147

147

Ostali finansijski plasmani

a) Dugoročni stambeni krediti

10.158

11.868

b) Udruženje

5 5

c) Solidarna stambena izgradnja

127 127

Ukupno

27.992 29.702

Ispravka vrednosti

(147) (146)

Neto vrednost dugoročnih finansijskih plasmana

27.845 29.556
Zalihe (u 000 din.):

Materijali

379 300

Rezervni delovi

- -

Nedovršena proizvodnja

- -

Gotovi proizvodi

19.788 16.639

Roba

20.719 26.671

Nekretnine pribavljene radi prodaje

- -

Dati avansi

10.780 9.858
Ispravke vrednosti

a) Robe

- -

b) Avansa

(780) (100)

Zalihe neto

50.886 53.368
Potraživanja – neto (u 000 din.):

Kupci povezana preduzeća

- -

Kupci pridružena preduzeća

- -

Potraživanja od kupaca u zemlji

69.916 81.402

Potraživanja od kupaca u inostranstvu

- -

Potraživanja od izvoznika

414 458

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza na dobit

2.585 2.387

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza

273 141

Ostala potraživanja

21 22

Ispravka vrednosti potraživanja

(5.305) (4.595)

Potraživanja - neto

65.319 77.428
Gotovinski ekvivalenti i gotovina (u 000 din.):

Tekući poslovni računi

3.588 2.150

Izdvojena novčana sredstva

144 351

Devizni račun

141 152

Gotovina

- -

Ukupno

3.873 2.653
Porezi na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja (u 000 din.):

Porezi na dodatu vrednost

422 2.580

Aktivna vremenska razgraničenja

178 172

Ukupno

600 2.752
Kapital (u 000 din.):
Osnovni i ostali kapital: 25.383 25.383

Udeli društva sa ograničenom odgovornošću (jednočlano)

25.164 25.164

Ostali kapital – solidarna stambena izgradnja

219 219

Rezerve:

74.971 83.090

Zakonske rezerve

708 708

Revalorizacione rezerve

74.263 82.382

 

Opis

2006.

2005.

Kratkoročne finansijske obaveze (u 000 din.):
Krediti u zemlji: 32.286 22.268

- Banka 309.115,97 EUR

24.420 17.024

- Banka RSD

7.866 5.244

Ostale obaveze

- -

Ukupno

32.286 22.268
Obaveze iz poslovanja (u 000 din.):

Primljeni avansi

5.669 2.437
Dobavljači matična i zavisna pravna lica 986 -

Dobavljači u zemlji

65.578 89.552

Dobavljači u inostranstvu

- -

Uvoznik

3.080 9.612

Ukupno

75.313 101.601
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostali javni prihodi (u 000 din.):

Porez na dodatu vrednost

5 1

Porez na dobit

- -

Ostali javni prihodi

- 29

Ukupno

5 30
Ostale kratkoročne obaveze (u 000 din.):

Obaveze za bruto zarade

2.384 2.319
Obaveze za poreze i doprinose na teret poslodavca 448 436

Obaveze za naknade koje se refundiraju

- -

Obaveze za kamate

224 164

Ostale obaveze

15 15

Ukupno

3.071 2.934
Devizni kursevi
Devizni kursevi korišćeni za preračunavanje bilansa stanja na dan 31.12. (srednji) bili su:

EUR

79.0000 85.5000

USD

59.9757 72.2189

 

 

U skladu sa odredbama ,,Zakona o računovodstvu i reviziji”, a obzirom da je razvrstano u srednje pravno lice, društvo je angažovalo nezavisnog revizora ,,IEF’’ D. O. O. Beograd, koji je izvršio reviziju navedenih izveštaja i dao sledeće mišljenje:

,, Izvršili smo reviziju bilansa stanja ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci sačinjenog sa stanjem na dan 31. decembra 2006. godine, odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima i izveštaja o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan. Za finansijske izveštaje prikazane na stranama 7-10 odgovorno je rukovodstvo ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Kodeksom etike za profesionalne računovodstvene eksperte IFAC-a, Pravilnikom o načinu obavljanja revizije računovodstvenih iskaza, Međunarodnim računovodstvenim standardima – Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Međunarodnim standardima revizije i internom metodologijom za reviziju. Standardi zahtevaju da reviziju planiramo i izvršavamo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne informacije. Revizija usklađuje ispitivanja dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjeni u finansijskim izveštajima. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju finansijski izveštaji ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci kao što je opisano u napomenama uz Izveštaj na stranama 13-35, prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje privrednog društva na dan 31. decembra 2006. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima Republike Srbije.”

Nadležni organ društva, osnivač društva, izvršio je razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora i prezentiranih finansijskih izveštaja.

 

U Krnješevcima,

avgust 2007. godine

                                                                                                                      Direktor,                              

                                                                                                                      Mihajlović Rodoljub