Home

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2005-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2008-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

 

 

Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci, ul. Partizanska bb (u daljem tekstu društvo) osnovano je kao privatno preduzeće 1990. godine od strane jednog osnivača. Preduzeće je uskladilo registraciju u skladu sa ,,Zakonom o preduzećima” 1998. godine i registrovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću (jednočlano). Preduzeće je 2005. godine izvršilo preregistaciju u skladu sa ,,Zakonom o privrednim društvima”, odnosno sa ,,Zakonom o registraciji privrednih subjekata” i zadržalo formu Društva sa ograničenom odgovornošću, a 2006 godine je izvršilo usklađivanje registracije sa ,,Zakonom o privrednim društvima”. Društvo ima 1 zavisno i 1 pridruženo društvo.

Delatnost društva je proizvodnja žičanih elemenata (armaturne mreže, rešetkasti nosači, svetlovučena žica, šulc pletivo i ekseri), uslužna proizvodnja od materijala naručioca žičanih elemenata i trgovina na veliko građevinskim materijalom (betonsko gvožđe, cevi, ciglarski proizvodi i drugo). Prevoz materijala i robe od dobavljača i u značajnijoj meri otpremu proizvoda i robe do kupaca društvo vrši sopstvenim transportnim sredstvima. Poseduje skladišta proizvoda i robe u Krnješevcima (na adresi sedišta društva) i u Novom Sadu (iznajmljeni prostor od ,,Metalac – Metalurgija” A. D. ul. Bajči Žilinskog 11).

Na dan 31. decembra 2007. godine društvo ima 66 zaposlenih radnika, a 31. decembra 2006. godine je bilo 66 zaposlenih.

Poreski identifikacioni broj (PIB) društva je: 100537487.

Od osnivanja do izveštajne godine, društvo je uglavnom sa više ili manje uspeha poslovalo, ali pozitivno,osim 2006.godine.Zbog nestabilnih tržišnih uslova zadnjih godina poslovni rezultati su lošiji od očekivanih. Čine se napori da se uočeni negativni uzroci maksimalno eliminišu.

Društvo je 2007. godine iskazalo sledeće finansijske izveštaje:

 

I Bilans stanja – na dan 31.12.2007. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

Aktiva

A. Stalna imovina (II + III + IV)

176.571

179.197

II. Nematerijalna ulaganja

1.428

2.196

III. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (1)

149.008

149.156

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

149.008

149.156

IV. Dugoročni finansijski plasmani (1+2)

26.135

27.845

1. Učešća u kapitalu

17.555

17.702

2. Ostali dugoročni finansijski plasmani

8.580

10.143

B. Obrtna imovina (I+II)

168.239

126.063

I. Zalihe

71.241

50.886

II. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (1+2+3+4+5)

96.998

75.177

1. Potraživanja

91.679

65.319

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

2.238

2.585

3. Kratkoročni finansijski plasmani

1.100

2.800

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

1.608

3.873

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

373

600

V. Poslovna imovina (A+B)

344.810

305.260

D. Ukupna aktiva (V)

344.810

305.260

Pasiva

A. Kapital (I+III+IV+V-VI)

190.945

190.681

I. Osnovni kapital

25.383

25.383

III. Rezerve

708

708

IV. Revalorizacione rezerve

74.263

74.263

V. Neraspoređeni dobitak

90.591

93.695

VI. Gubitak

-

3.368

B. Dugoročna rezervisanja i obaveze (II+III+IV)

153.865

114.579

II. Dugoročne obaveze (2)

-

-

2. Ostale dugoročne obaveze

-

-

III. Kratkoročne obaveze (1+2+3+4)

150.533

110.675

1. Kratkoročne finansijske obaveze

84.954

32.286

2. Obaveze iz poslovanja

60.084

75.313

3. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

3.983

3.071

4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda

1.512

5

IV. Odložene poreske obaveze

3.332

3.904

V. Ukupna pasiva (A+B)

344.810

305.260

 

 

II Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2007. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

I. Poslovni prihodi (1+2+3+4)

883.447

710.296

1. Prihodi od prodaje

828.321

677.464

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

37.650

29.611

3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka

17.160

3.149

4. Ostali poslovni prihodi

316

72

II. Poslovni rashodi (1+2+3+4+5)

881.744

719.403

1. Nabavna vrednost prodate robe

351.855

294.508

2. Troškovi materijala

457.350

351.412

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

40.871

38.424

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja

11.727

13.052

5. Ostali poslovni rashodi

18.941

22.007

III. Poslovni dobitak (I-II)

2.703

-

IV. Poslovni gubitak (II-I)

-

9.107

V. Finansijski prihodi

1.549

4.606

VI. Finansijski rashodi

9.547

5.661

VII. Ostali prihodi

14.374

5.764

VIII. Ostali rashodi

6.976

3.147

IX. Dobit iz redovnog poslovanja (III+V-VI+VII-VIII)

2.076

-

X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja (IV-III-V+VI-VII+VIII)

-

7.545

XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

136

38

B. Dobit pre oporezivanja (IX)

1940

-

V. Gubitak pre oporezivanja

-

7.583

G.1.Poreski rashod perioda

8

-

    3.Odloženi poreski prihodi perioda

911

4.215

Đ. Neto dobitak

2.843

-

E. Neto gubitak

-

3.368

 

 

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2007. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)

942.408

840.726

1. Prodaja i primljeni avansi

942.035

840.654

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

373

72

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1+2+3+4+5)

995.162

845.977

1. Isplate dobavljačima i dati avansi

943.550

796.405

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

37.439

35.916

3. Plaćene kamate

6.958

4.058

4. Porez na dobit

-

198

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda

7.215

9.400

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)

-

-

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)

52.754

5.251

B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (2)

2.794

1.716

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

1.094

1.716

3. Ostali finansijski plasmani(neto prilivi)

1.700

-

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1+2+3)

4.076

5.729

1. Kupovina akcija i udela (neto odliv)

-

-

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

4.076

2.929

3. Ostali finansijski plasmani (neto odliv)

-

2.800

IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)

1.282

4.013

V. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (2)

53.668

12.412

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)

52.668

12.412

3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze

1.000

-

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (3+4)

1.900

1.917

3. Finansijski lizing

-

17

4. Isplaćene dividende

1.900

1.900

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)

51.768

10.495

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)

-

-

G. Svega prilivi gotovine (AI+BI+VI)

998.870

854.854

D. Svega odlivi gotovine (AII+BII+VII)

1.001.138

853.623

Đ. Neto priliv gotovine (G-D)

-

1.231

E. Neto odliv gotovine (D-G)

2.268

-

Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda

3.873

2.653

Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

3

-

I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

-

11

J. Gotovina na kraju obračunskog perioda (Đ-E+ Ž +Z-I)

1.608

3.873

 

 

IV. Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2007. godine

u 000 din.

Oblik kapitala

Tekuća godina (stanje 31.12.)

Prethodna godina (stanje 31.12.)

2. Osnovni kapital

25.164

25.164

3. Ostali kapital

219

219

6. Rezerve iz dobiti

708

708

7. Revalorizacione rezerve

74.263

74.263

8. Dobit

90.591

93.695

9. Gubitak do visine kapitala

-

3.368

10. Ukupno (2+3+6+7+8-9)

190.945

190.681

 

 

Prezentirani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa MSFI.

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2007. godinu primenjene su sledeće značajnije računovodstvene politike:

 

1.      Prihodi i rashodi

 

-         Prihodi se iskazuju po fakturisanoj vrednosti umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i robe i PDV. Prihodi se priznaju kada se roba i proizvodi isporuče, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih proizvoda ili robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Prihodi od aktiviranja učinaka (usluga) priznaju se preko zavisnih troškova nabavke pri izradi kalkulacija.

-         Rashodi po osnovu kamata obračunati su po osnovu uzročnosti rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i popravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastaju.

 

2.      Preračunavanje deviznih iznosa

 

-         Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan sastavljanja izveštaja.

-         Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio za taj dan.

-         Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.

 

3.      Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka sredstva i nematerijalna ulaganja

 

-         Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 31.12.2004. godine iskazani po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ispravke vrednosti na osnovu amortizacije. U 2005-oj godini primenjen je alternativni postupak za nekretnine, a postrojenja oprema i nematerijalna ulaganja su procenjena po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravke po osnovu amortizacije. Zbog uočenih odstupanja nabavne od poštene vrednosti kod nekretnina, na dan 31.12.2005. godine primenjen je metod revalorizacije i sa izvršenom procenom vrednost nekretnina iskazana po poštenoj vrednosti. U 2007. godini primenjen je osnovni postupak. Sve nabavke opreme u toku 2007. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uklučuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS-16 nekretnine, postrojenja i oprema. Oprema se amortizuje ukoliko je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od minimalne vrednosti propisane poreskim propisima.

-         Obračun amortizacije vršen je proporcionalnom metodom, primenom stopa:

1.      Građevinski objekti

a)      od armirano – betonske konstrukcije i drugih

      čvrstih materijala (zgrade, trafostanice, stanovi i sl.)      2,00%

 

2.      Oprema

a)     oprema(proizvodna i procesna)                                                                                      10,00%

b)      pogonski i poslovni inventar (mašine, alati i uređaji)                                                          11,00%

c)      nameštaj i poslovni inventar                                                                                             12,50%

d)      kancelarijska oprema, računarska oprema, softver, telekomunikaciona oprema     20,00%

e)      transportna sredstva (kamioni, prikolice, putnička vozila),

      vage, kompresori i pumpe                                                                                                    14,30%

 

3.      Nematerijalna ulaganja                                                                                                                   20,00%

 

-         Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu (od početka narednog meseca).

 

4.      Ispravka vrednosti nenaplaćenih potraživanja

 

Društvo vrši ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koje rukovodstvo proceni da su nenaplativi. Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospeća. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplaćena potraživanja se otpisuju na osnovu odluke suda, prema dogovoru o poravnjanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke direktora društva.

 

5.      Zalihe

 

-         Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.

-         Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

-         Vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovine proizvoda utvrđena je svođenjem planskih vrednosti zaliha na cenu koštanja korekciom za odgovarajuća odstupanja od planskih cena.

-         Vrednost zaliha trgovinske robe utvrđena je svođenjem prodajne vrednosti zaliha na cenu koštanja korekciom za odgovarajuća odstupanja od prodajnih cena.

-         Otpisivanjem – terećenjem rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

 

6.      Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

 

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju na dan 31.12.2004. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. U 2005-oj, obzirom da su akcije bile prisutne na tržištu (izvršena kupovina novih akcija), primenjen je metod revalorizacije, tj. na dan 31.12.2005. godine hartije od vrednosti su iskazane po poštenoj vrednosti. U 2007. godini nije bilo promena (kupovine - otuđenja).

 

7.      Gotovine i gotovinski ekvivalenti

 

U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina na računima (depoziti) i sredstva na tekućim računima.

 

8.      Porezi i doprinosi

 

-         Porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10%  na iznos dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje poresku stopu svode na efektivnu poresku stopu. Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.

-         Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa uspeha u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim amortizacionim stopama, kao i određenih rashoda zakonom propisanih.

 

9.      Beneficije zaposlenih

 

Društvo nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema indentifikovane obaveze na dan 31. decembra 2007. godine.

 

10.  Politika zaštite od rizika

 

Društvo ima obaveze po osnovu kredita čija otplata je vezana za kurs EUR-a. Svi krediti su ugovoreni po fiksnim kamatnim stopama i na kraju godine su revalorizovani saglasno osnovnom ugovoru. Fer vrednost tih kredita izračunata je primenom ugovorene kamatne stope.

 

Uz prezentirane računovodstvene politike uz finansijske izveštaje za 2007. godinu date su i sledeće napomene:

 

Opis

2007.

2006.

Prihodi od prodaje (u 000 din.):

Prihodi od prodaje robe

365.170

307.622

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

463.151

369.842

Ukupno

828.321

677.464

Prihodi od aktiviranja učinaka (u 000 din.):

Prihodi od aktiviranja učinaka

37.650

29.611

Ostali poslovni rashodi (u 000 din.):

Troškovi usluga na izradi učinaka

113

44

Transportne usluge

2.579

2.286

Troškovi održavanja

2.643

2.683

Troškovi zakupnine

3.470

3.601

Troškovi sajmova

677

688

Troškovi reklame

325

495

Ostale usluge

2.000

2.909

Neproizvodne usluge

2.264

2.006

Reprezentacija

1.206

1.319

Premija osiguranja

356

304

Bankarske usluge

1.224

1.457

Troškovi članarine

384

358

Troškovi poreza

1.044

1.439

Ostali nematerijalni troškovi

656

2.418

Ukupno

18.941

22.007

Finansijski prihodi (u 000 din.):

Pozitivne kursne razlike

1.549

3.889

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule

-

717

Ukupno

1.549

4.606

Finansijki rashodi (u 000 din.):

Rashodi kamata

7.803

4.255

Negativne kursne razlike

1.340

49

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule

404

1.357

Ukupno

9.547

5.661

Ostali prihodi (u 000 din.):

Prodaja opreme

305

1.337

Naplaćena otpisana potraživanja

21

-

Smanjenje obaveza

84

3.555

Ostali prihodi

6.478

365

Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina

7.316

-

Usklađivanje vrednosti potraživanja

143

507

Ukupno

14.347

5.764

Ostali rashodi (u 000 din.):

Gubici po osnovu rashodovanja

-

-

Manjkovi

-

-

Direktan otpis potraživanja

274

174

Ostali rashodi

99

1046

Obezvređivanje plasmana

-

1

Obezvređivanje potraživanja

6.603

1.926

Ukupno

6.976

3.147

Odloženi poreski efekti (u 000 din.):

Dobit pre oporezivanja

1940

(7.583)

Korekcija dobiti pre oporezivanja

6.253

(531)

Osnovica za obračun poreskog troška

8.193

(7.051)

Primenjena poreska stopa

10%

10%

Iznos poreskog troška

819

-

Korekcija osnovice za privremene razlike

8039

-

Osnovica za obračun poreske obaveze

154

-

Primenjene poreske stope

10%

10%

Iznos poreske obaveze

15

-

Korekcija za poreski kredit

7

-

Iznos poreske obaveze za plaćanje

8

-

Efektivna poreska stopa

0,4124

-

 

Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja – neto (u 000 din.):

Opis

Zemljište i zgrade

Oprema

Investicije u toku

Ukupno

Avansi za nekretnine

Nematerijalna ulaganja

I Nabavna revalorizovana vrednost

Stanje na početku godine

142.733

90.558

-

233.291

-

4.652

Nabavke u toku godine

7.426

4.076

-

11.502

-

-

Prenosi

-

-

-

-

-

-

Otuđenja i rashodovanja

(543)

(4.279)

-

(4.822)

-

-

Efekti procene

-

-

-

-

-

-

Stanje na kraju godine

149.616

90.355

-

239.971

-

4.652

II Ispravka vrednosti

Stanje na početku godine

25.049

59.086

-

84.135

-

2.456

Amortizacija za godinu

2.853

8.106

-

10.959

-

768

Otuđenja i rashodovanja

(102)

(4.029)

-

(4.131)

-

-

Efekti procene

-

-

-

-

-

-

Stanje na kraju godine

27.800

63.163

-

90.963

-

3.224

II Sadašnja vrednost

31. decembar 2007.

121.816

27.192

-

149.008

-

1.428

31. decembar 2006.

117.684

31.472

-

149.156

-

2.196

 

Opis

2007.

2006.

Dugoročni finansijski plasmani – neto (u 000 din.):

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

9.111

9.111

Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica

8.444

8.444

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica

a) Preduzeća

-

-

b) Banke

147

147

Ostali finansijski plasmani

a) Dugoročni stambeni krediti

8.448

10.158

b) Udruženje

5

5

c) Solidarna stambena izgradnja

127

127

Ukupno

26.282

27.992

Ispravka vrednosti

(147)

(147)

Neto vrednost dugoročnih finansijskih plasmana

26.135

27.845

Zalihe (u 000 din.):

Materijali

-

379

Rezervni delovi

-

-

Nedovršena proizvodnja

-

-

Gotovi proizvodi

36.948

19.788

Roba

25.895

20.719

Nekretnine pribavljene radi prodaje

-

-

Dati avansi

10.519

10.780

Ispravke vrednosti

a) Robe

-

-

b) Avansa

(2.121)

(780)

Zalihe neto

71.241

50.886

Potraživanja – neto (u 000 din.):

Kupci povezana preduzeća

3.643

-

Kupci pridružena preduzeća

-

-

Potraživanja od kupaca u zemlji

97.952

69.916

Potraživanja od kupaca u inostranstvu

-

-

Potraživanja od izvoznika

415

414

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza na dobit

-

-

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza

52

273

Ostala potraživanja

-

21

Ispravka vrednosti potraživanja

(10.383)

(5.305)

Potraživanja - neto

91.679

65.319

Gotovinski ekvivalenti i gotovina (u 000 din.):

Tekući poslovni računi

1.330

3.588

Izdvojena novčana sredstva

137

144

Devizni račun

141

141

Gotovina

-

-

Ukupno

1.608

3.873

Porezi na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja (u 000 din.):

Porezi na dodatu vrednost

244

422

Aktivna vremenska razgraničenja

129

178

Ukupno

373

600

Kapital (u 000 din.):

Osnovni i ostali kapital:

25.383

25.383

Udeli društva sa ograničenom odgovornošću (jednočlano)

25.164

25.164

Ostali kapital – solidarna stambena izgradnja

219

219

Rezerve:

74.971

74.971

Zakonske rezerve

708

708

Revalorizacione rezerve

74.263

74.263

 

Opis

2007.

2006.

Kratkoročne finansijske obaveze (u 000 din.):

Krediti u zemlji:

83.954

32.286

- Banka 949.982,89 EUR

75.273

24.420

- Banka RSD

8.681

7.866

Ostale obaveze

1.000

-

Ukupno

84.954

32.286

Obaveze iz poslovanja (u 000 din.):

Primljeni avansi

1.963

5.669

Dobavljači matična i zavisna pravna lica

986

986

Dobavljači u zemlji

58.108

65.578

Dobavljači u inostranstvu

-

-

Uvoznik

13

3.080

Ukupno

60.084

75.313

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostali javni prihodi (u 000 din.):

Porez na dodatu vrednost

1.512

5

Porez na dobit

-

-

Ostali javni prihodi

-

-

Ukupno

1.512

5

Ostale kratkoročne obaveze (u 000 din.):

Obaveze za bruto zarade

2.595

2.384

Obaveze za poreze i doprinose na teret poslodavca

491

448

Obaveze za naknade koje se refundiraju

-

-

Obaveze za kamate

884

224

Ostale obaveze

17

15

Ukupno

3.983

3.071

Devizni kursevi

Devizni kursevi korišćeni za preračunavanje bilansa stanja na dan 31.12. (srednji) bili su:

EUR

79,2362

79,0000

USD

53,7267

59,9757

 

 

U skladu sa odredbama ,,Zakona o računovodstvu i reviziji”, a obzirom da je razvrstano u srednje pravno lice, društvo je angažovalo nezavisnog revizora ,,IEF’’ D. O. O. Beograd, koji je izvršio reviziju navedenih izveštaja i dao sledeće mišljenje:

,, Izvršili smo reviziju bilansa stanja ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci na dan 31. decembra 2007. godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu, izveštaja o novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, statističkog aneksa, napomena uz finansijske izveštaje i pregleda značajnih računovodstvenih politika.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i primenjivim nacionalnim propisima. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola relevantnih za primenu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

 

Naša je odgovornost da, na osnovu naše revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima.Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i primenjivim nacionalnim propisima.Ovi standardi zahtevaju da reviziju radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da je planiramo i izvedemo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

 Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i o obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je na revizijskom prosuđivanju,uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Pri proceni ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka  koji su odgovarajući u datim okolnostima, a ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi koje smo pribavili  dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg revizorskog mišljenja.

 

Osnov za mišljenje sa rezervom

 

Obelodanjeno je u Napomeni II.1. da je SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima je iskazalo opremu bez sadašnje knjigovodstvene vrednosti koja je i dalje u upotrebi. Nije vršena procena vrednosti i utvrđen novi koristan vek trajanja, čime bi oprema bila iskazana po tržišnoj (fer) vrednosti. Ovako nerealne iskazane vrednosti imaju za posledicu nerealno iskazanu vrednost stalne imovine, nerealno obračunatu amortizaciju, a samim tim i nerealno iskazan rezultat poslovanja. Nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos korekcije u finansijskim izveštajima po osnovu procenjenih vrednosti kao i procenjenog korisnog veka trajanja opreme.

 

Mišljenje sa rezervom

 

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje imaju pitanja navedena u predhodnim pasusima finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima finansijsko stanje SYNERGETIC DOO KRNJEŠEVCI, na dan 31. decembra 2007. godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisima Republike Srbije.”

      Nadležni organ društva, osnivač društva, izvršio je razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora i prezentiranih finansijskih izveštaja, bez izmena.

 

U Krnješevcima,

saptembar 2008. godine

                                                                                           Direktor,                                              

                                                                                           Rodoljub Mihajlović