Home

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2005-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

Finansijski izveštaj o poslovanju u 2008-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2006-oj godini

Konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju u 2007-oj godini

 

 

Privredno društvo ,,Synergetic” D. O. O. Krnješevci, ul. Partizanska bb (u daljem tekstu društvo) osnovano je kao privatno preduzeće 1990. godine od strane jednog osnivača. Preduzeće je uskladilo registraciju u skladu sa ,,Zakonom o preduzećima” 1998. godine i registrovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću (jednočlano). Preduzeće je 2005. godine izvršilo preregistaciju u skladu sa ,,Zakonom o privrednim društvima”, odnosno sa ,,Zakonom o registraciji privrednih subjekata” i zadržalo formu Društva sa ograničenom odgovornošću, a 2006 godine je izvršilo usklađivanje registracije sa ,,Zakonom o privrednim društvima”. Društvo ima 1 zavisno i 1 pridruženo društvo.

Delatnost društva je proizvodnja žičanih elemenata (armaturne mreže, rešetkasti nosači, svetlovučena žica, šulc pletivo i ekseri), uslužna proizvodnja od materijala naručioca žičanih elemenata i trgovina na veliko građevinskim materijalom (betonsko gvožđe, cevi, ciglarski proizvodi i drugo). Prevoz materijala i robe od dobavljača i u značajnijoj meri otpremu proizvoda i robe do kupaca društvo vrši sopstvenim transportnim sredstvima. Poseduje skladišta proizvoda i robe u Krnješevcima (na adresi sedišta društva) i u Novom Sadu.

Na dan 31. decembra 2008. godine društvo ima 64 zaposlenih radnika, a 31. decembra 2007. godine je bilo 66 zaposlenih.

Poreski identifikacioni broj (PIB) društva je: 100537487.

Od osnivanja do izveštajne godine, društvo je uglavnom sa više ili manje uspeha poslovalo, ali pozitivno,osim 2006.godine.Zbog nestabilnih tržišnih uslova zadnjih godina poslovni rezultati su lošiji od očekivanih. Čine se napori da se uočeni negativni uzroci maksimalno eliminišu.

Društvo je 2008. godine iskazalo sledeće finansijske izveštaje:

 

I Bilans stanja – na dan 31.12.2008. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

Aktiva

A. Stalna imovina (II + III + IV)

     174.255

176.571

II. Nematerijalna ulaganja

714

1.428

III. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (1)

149.116

149.008

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

149.116

149.008

IV. Dugoročni finansijski plasmani (1+2)

24.425

26.135

1. Učešća u kapitalu

17.555

17.555

2. Ostali dugoročni finansijski plasmani

6.870

8.580

B. Obrtna imovina (I+II)

240.614

168.239

I. Zalihe

96.936

71.241

II. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina (1+2+3+4+5)

143.678

96.998

1. Potraživanja

119.309

91.679

2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

1.945

2.238

3. Kratkoročni finansijski plasmani

6.170

1.100

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

5.725

1.608

5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

10.529

373

V. Poslovna imovina (A+B)

414.869

344.810

D. Ukupna aktiva (V)

414.869

344.810

Pasiva

A. Kapital (I+III+IV+VII-VIII)

189.240

190.945

I. Osnovni kapital

25.383

25.383

III. Rezerve

708

708

IV. Revalorizacione rezerve

74.203

74.263

VII. Neraspoređeni dobitak

88.946

90.591

VIII. Gubitak

-

-

B. Dugoročna rezervisanja i obaveze (II+III)

222.662

153.865

II. Dugoročne obaveze (2)

-

-

2. Ostale dugoročne obaveze

-

-

III. Kratkoročne obaveze (1+2+3+4)

222.662

150.533

1. Kratkoročne finansijske obaveze

88.967

84.954

2. Obaveze iz poslovanja

126.017

60.084

3. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

4.342

3.983

4. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i ostalih javnih prihoda

3.336

1.512

V. Odložene poreske obaveze

2.967

3.332

G. Ukupna pasiva (A+B)

414.869

344.810

 

 

II Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Prihodi i rashodi iz redovnog poslovanja

I. Poslovni prihodi (1+2+3-4+5)

     1.235.867

883.447

1. Prihodi od prodaje

1.194.589

828.321

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

53.472

37.650

3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka

-

17.160

4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka

12.615

-

5. Ostali poslovni prihodi

-

316

II. Poslovni rashodi (1+2+3+4+5)

1.218.848

880.744

1. Nabavna vrednost prodate robe

527.639

351.855

2. Troškovi materijala

610.239

457.350

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

50.002

40.871

4. Troškovi amortizacije i rezervisanja

10.606

11.727

5. Ostali poslovni rashodi

20.362

18.941

III. Poslovni dobitak (I-II)

17.019

2.703

IV. Poslovni gubitak (II-I)

-

-

V. Finansijski prihodi

174

1.549

VI. Finansijski rashodi

16.657

9.547

VII. Ostali prihodi

9.837

14.374

VIII. Ostali rashodi

9.224

6.976

IX. Dobit iz redovnog poslovanja (III+V-VI+VII-VIII)

1.149

2.076

X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja                            (IV-III-V+VI-VII+VIII)

-

-

XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

78

136

B. Dobit pre oporezivanja (IX-XII)

1.071

1940

V. Gubitak pre oporezivanja

-

-

G.1.Poreski rashod perioda

293

8

    3.Odloženi poreski prihodi perioda

366

911

Đ. Neto dobitak

1.144

2.843

E. Neto gubitak

-

-

 

 

Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine

Pozicije

Iznos u 000 din.

Tekuća godina

Prethodna godina

A. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)

1.411.583

942.408

1. Prodaja i primljeni avansi

1.411.086

942.035

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja

497

373

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1+2+3+4+5)

1.393.738

995.162

1. Isplate dobavljačima i dati avansi

1.311.215

943.550

2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi

40.305

37.439

3. Plaćene kamate

8.860

6.958

4. Porez na dobit

-

-

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda

24.358

7.215

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)

17.845

-

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)

-

52.754

B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (2)

160

2.794

2.Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

160

1.094

3. Ostali finansijski plasmani(neto prilivi)

-

1.700

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1+2+3)

14.025

4.076

1. Kupovina akcija i udela (neto odliv)

-

-

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava

8.955

4.076

3. Ostali finansijski plasmani (neto odliv)

5.070

-

IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)

13.865

1.282

V. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (2)

4.013

53.668

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)

4.013

52.668

3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze

-

1.000

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (3+4)

3.850

1.900

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze(neto     odlivi)

1.000

-

3. Finansijski lizing

-

-

4. Isplaćene dividende

2.850

1.900

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)

163

51.768

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)

-

-

G. Svega prilivi gotovine (AI+BI+VI)

1.415.756

998.870

D. Svega odlivi gotovine (AII+BII+VII)

1.411.613

1.001.138

Đ. Neto priliv gotovine (G-D)

4.143

-

E. Neto odliv gotovine (D-G)

-

2.268

Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda

1.608

3.873

Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

-

3

I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine

26

-

J. Gotovina na kraju obračunskog perioda (Đ-E+ Ž +Z-I)

5.725

1.608

  

IV. Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine

u 000 din.

Oblik kapitala

Tekuća godina (stanje 31.12.)

Prethodna godina (stanje 31.12.)

2. Osnovni kapital

25.164

25.164

3. Ostali kapital

219

219

6. Rezerve iz dobiti

708

708

7. Revalorizacione rezerve

74.203

74.263

10. Dobit

88.946

90.591

11. Gubitak do visine kapitala

-

-

13. Ukupno (2+3+6+7+8-9+10-11)

189.240

190.945

 

 

Prezentirani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa MSFI.

Kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2008. godinu primenjene su sledeće značajnije računovodstvene politike:

 

1.      Prihodi i rashodi

 

-         Prihodi se iskazuju po fakturisanoj vrednosti umanjenoj za date popuste, povraćaj proizvoda i robe i PDV. Prihodi se priznaju kada se roba i proizvodi isporuče, odnosno kada svi rizici po osnovu isporučenih proizvoda ili robe pređu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Prihodi od aktiviranja učinaka (usluga) priznaju se preko zavisnih troškova nabavke pri izradi kalkulacija.

-         Rashodi po osnovu kamata obračunati su po osnovu uzročnosti rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa. Rashodi se takođe obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja i popravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kojem nastaju.

 

2.      Preračunavanje deviznih iznosa

 

-         Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan sastavljanja izveštaja.

-         Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio za taj dan.

-         Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.

 

3.      Nekretnine, postrojenja i oprema, biološka sredstva i nematerijalna ulaganja

 

-         Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 31.12.2004. godine iskazani po nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ispravke vrednosti na osnovu amortizacije. U 2005-oj godini primenjen je alternativni postupak za nekretnine, a postrojenja oprema i nematerijalna ulaganja su procenjena po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravke po osnovu amortizacije. Zbog uočenih odstupanja nabavne od poštene vrednosti kod nekretnina, na dan 31.12.2005. godine primenjen je metod revalorizacije i sa izvršenom procenom vrednost nekretnina iskazana po poštenoj vrednosti. U 2008. godini primenjen je osnovni postupak. Sve nabavke opreme u toku 2008. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost uklučuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS-16 nekretnine, postrojenja i oprema. Oprema se amortizuje ukoliko je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna vrednost veća od minimalne vrednosti propisane poreskim propisima.

-         Obračun amortizacije vršen je proporcionalnom metodom, primenom stopa:

1.      Građevinski objekti

a)      od armirano – betonske konstrukcije i drugih

      čvrstih materijala (zgrade, trafostanice, stanovi i sl.)                                                        2,00%

 

2.      Oprema

a)     oprema(proizvodna i procesna)                                                                                       10,00%

b)      pogonski i poslovni inventar (mašine, alati i uređaji)                                                            11,00%

c)      nameštaj i poslovni inventar                                                                                             12,50%

d)      kancelarijska oprema, računarska oprema, softver, telekomunikaciona oprema     20,00%

e)      transportna sredstva (kamioni, prikolice, putnička vozila),

      vage, kompresori i pumpe                                                                                                   14,30%

 

3.      Nematerijalna ulaganja                                                                                                                  20,00%

 

-         Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu (od početka narednog meseca). Amortizacione stope se ravidiraju periodično radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog korišćenja. U tom cilju zbog procene da je radni vek novijih i novonabavljenih kamiona i putničkih vozila duži od ranije utvrđenog, za izveštajnu godinu primenjena je amortizaciona stopa 10%. Efekat promene je manja amortizacija  za 929 (u ooo) dinara.

 

4.      Ispravka vrednosti nenaplaćenih potraživanja

 

Društvo vrši ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koje rukovodstvo proceni da su nenaplativi. Ispravka vrednosti se knjiži na teret bilansa uspeha za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana dospeća. Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplaćena potraživanja se otpisuju na osnovu odluke suda, prema dogovoru o poravnjanju između ugovornih strana ili na osnovu odluke direktora društva.

 

5.      Zalihe

 

-         Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.

-         Vrednost zaliha materijala utvrđuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene. Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove.

-         Vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovine proizvoda utvrđena je svođenjem planskih vrednosti zaliha na cenu koštanja korekciom za odgovarajuća odstupanja od planskih cena.

-         Vrednost zaliha trgovinske robe utvrđena je svođenjem prodajne vrednosti zaliha na cenu koštanja korekciom za odgovarajuća odstupanja od prodajnih cena.

-         Otpisivanjem – terećenjem rashoda vrši se ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

 

6.      Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

 

Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju na dan 31.12.2004. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. U 2005-oj, obzirom da su akcije bile prisutne na tržištu (izvršena kupovina novih akcija), primenjen je metod revalorizacije, tj. na dan 31.12.2005. godine hartije od vrednosti su iskazane po poštenoj vrednosti. U 2008. godini nije bilo promena (kupovine - otuđenja).

 

7.      Gotovine i gotovinski ekvivalenti

 

U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina na računima (depoziti) i sredstva na tekućim računima.

 

8.      Porezi i doprinosi

 

-         Porez na dobitak predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10%  na iznos dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje poresku stopu svode na efektivnu poresku stopu. Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom.

-         Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa uspeha u iznosima iskazanim u skladu sa MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim amortizacionim stopama, kao i određenih rashoda zakonom propisanih.

 

9.      Beneficije zaposlenih

 

Društvo nema penzione fondove, niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu nema indentifikovane obaveze na dan 31. decembra 2008. godine.

 

10.  Politika zaštite od rizika

 

Društvo ima obaveze po osnovu kredita čija otplata je vezana za kurs EUR-a. Svi krediti su ugovoreni po fiksnim kamatnim stopama i na kraju godine su revalorizovani saglasno osnovnom ugovoru. Fer vrednost tih kredita izračunata je primenom ugovorene kamatne stope.

 

Uz prezentirane računovodstvene politike uz finansijske izveštaje za 2008. godinu date su i sledeće napomene:

 

Opis

2008.

2007.

Prihodi od prodaje (u 000 din.):

Prihodi od prodaje robe

543.445

365.170

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

651.144

463.151

Ukupno

1.194.589

828.321

Prihodi od aktiviranja učinaka (u 000 din.):

Prihodi od aktiviranja učinaka

53.472

37.650

Ostali poslovni rashodi (u 000 din.):

Troškovi usluga na izradi učinaka

96

113

Transportne usluge

3.021

2.579

Troškovi održavanja

3.975

2.643

Troškovi zakupnine

3.310

3.470

Troškovi sajmova

691

677

Troškovi reklame

566

325

Ostale usluge

2.239

2.000

Neproizvodne usluge

1.820

2.264

Reprezentacija

1.588

1.206

Premija osiguranja

373

356

Bankarske usluge

919

1.224

Troškovi članarine

480

384

Troškovi poreza

743

1.044

Ostali nematerijalni troškovi

541

656

Ukupno

20.362

18.941

Finansijski prihodi (u 000 din.):

Pozitivne kursne razlike

174

1.549

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule

-

-

Ukupno

174

1.549

Finansijki rashodi (u 000 din.):

Rashodi kamata

8.458

7.803

Negativne kursne razlike

7.429

1.340

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule

770

404

Ukupno

16.657

9.547

Ostali prihodi (u 000 din.):

Prodaja opreme

160

305

Viškovi

16

-

Naplaćena otpisana potraživanja

-

21

Smanjenje obaveza

2

84

Ostali prihodi

8.978

6.478

Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina

-

7.316

Usklađivanje vrednosti potraživanja

681

143

Ukupno

9.837

14.347

Ostali rashodi (u 000 din.):

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje opreme

1.359

-

Manjkovi

-

-

Direktan otpis potraživanja

70

274

Ostali rashodi

391

99

Obezvređivanje plasmana

-

-

Obezvređivanje potraživanja

7.404

6.603

Ukupno

9.224

6.976

Odloženi poreski efekti (u 000 din.):

Dobit pre oporezivanja

1.071

1.940

Korekcija dobiti pre oporezivanja

4.786

6.253

Osnovica za obračun poreskog troška

5.857

8.193

Primenjena poreska stopa

10%

10%

Iznos poreskog troška

586

819

Korekcija osnovice za privremene razlike

-

8.039

Osnovica za obračun poreske obaveze

5.857

154

Primenjene poreske stope

10%

10%

Iznos poreske obaveze

586

15

Korekcija za poreski kredit

293

7

Iznos poreske obaveze za plaćanje

293

8

Efektivna poreska stopa

27,3576

0,4124

 

Osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja – neto (u 000 din.):

Opis

Zemljište i zgrade

Oprema

Investicije u toku

Ukupno

Avansi za nekretnine

Nematerijalna ulaganja

I Nabavna revalorizovana vrednost

Stanje na početku godine

149.616

90.355

-

239.971

-

4.652

Nabavke u toku godine

-

11.359

-

11.359

-

-

Prenosi

-

-

-

-

-

-

Otuđenja i rashodovanja

(1.428)

(7.502)

-

(8.930)

-

-

Efekti procene

-

-

-

-

-

-

Stanje na kraju godine

148.188

94.212

-

242.400

-

4.652

II Ispravka vrednosti

Stanje na početku godine

27.800

63.163

-

90.963

-

3.224

Amortizacija za godinu

2.844

7.048

-

9.892

-

714

Otuđenja i rashodovanja

(69)

(7.502)

-

(7.571)

-

-

Efekti procene

-

-

-

-

-

-

Stanje na kraju godine

30.575

62.709

-

93.284

-

3.938

II Sadašnja vrednost

31. decembar 2008.

117.613

31.503

-

149.116

-

714

31. decembar 2007.

121.816

27.192

-

149.008

-

1.428

 

Opis

2008.

2007.

Dugoročni finansijski plasmani – neto (u 000 din.):

Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

9.111

9.111

Učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica

8.444

8.444

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica

a) Preduzeća

-

-

b) Banke

147

147

Ostali finansijski plasmani

a) Dugoročni stambeni krediti

6.738

8.448

b) Udruženje

5

5

c) Solidarna stambena izgradnja

127

127

Ukupno

24.572

26.282

Ispravka vrednosti

(147)

(147)

Neto vrednost dugoročnih finansijskih plasmana

24.425

26.135

Zalihe (u 000 din.):

Materijali

2.001

-

Rezervni delovi

-

-

Nedovršena proizvodnja

-

-

Gotovi proizvodi

24.333

36.948

Roba

62.704

25.895

Nekretnine pribavljene radi prodaje

-

-

Dati avansi

10.054

10.519

Ispravke vrednosti

a) Robe

-

-

b) Avansa

(2.156)

(2.121)

Zalihe neto

96.936

71.241

Potraživanja – neto (u 000 din.):

Kupci povezana preduzeća

4.568

3.643

Kupci pridružena preduzeća

-

-

Potraživanja od kupaca u zemlji

131.053

97.952

Potraživanja od kupaca u inostranstvu

-

-

Potraživanja od izvoznika

465

415

Potraživanja od zaposlenih

93

-

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza na dobit

-

-

Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza

52

52

Ostala potraživanja

100

-

Ispravka vrednosti potraživanja

(17.022)

(10.383)

Potraživanja - neto

119.309

91.679

Gotovinski ekvivalenti i gotovina (u 000 din.):

Tekući poslovni računi

5.496

1.330

Izdvojena novčana sredstva

20

137

Devizni račun

158

141

Gotovina

51

-

Ukupno

5.725

1.608

Porezi na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja (u 000 din.):

Porezi na dodatu vrednost

-

244

Unapred plaćeni troškovi

304

129

Razgraničeni PDV

589

-

Ostala aktivna vremenska razgraničenja

9.636

-

Ukupno

10.529

373

Kapital (u 000 din.):

Osnovni i ostali kapital:

25.383

25.383

Udeli društva sa ograničenom odgovornošću (jednočlano)

25.164

25.164

Ostali kapital – solidarna stambena izgradnja

219

219

Rezerve:

74.911

74.971

Zakonske rezerve

708

708

Revalorizacione rezerve

74.203

74.263

 

Opis

2008.

2007.

Kratkoročne finansijske obaveze (u 000 din.):

Krediti u zemlji:

84.967

83.954

- Banka 949.982,89 EUR

81.984

75.273

- Banka RSD

6.983

8.681

Ostale obaveze

-

1.000

Ukupno

84.967

84.954

Obaveze iz poslovanja (u 000 din.):

Primljeni avansi

32.181

1.963

Dobavljači matična i zavisna pravna lica

-

-

Dobavljači u zemlji

67.915

58.108

Dobavljači u inostranstvu

25.720

-

Uvoznik

202

13

Ukupno

126.018

60.084

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostali javni prihodi (u 000 din.):

Porez na dodatu vrednost

3.231

1.512

Porez na dobit

-

-

Ostali javni prihodi

105

-

Ukupno

3.336

1.512

Ostale kratkoročne obaveze (u 000 din.):

Obaveze za bruto zarade

3.183

2.595

Obaveze za poreze i doprinose na teret poslodavca

600

491

Obaveze za naknade koje se refundiraju

61

-

Obaveze za kamate

478

884

Ostale obaveze

20

17

Ukupno

4.342

3.983

Devizni kursevi

Devizni kursevi korišćeni za preračunavanje bilansa stanja na dan 31.12. (srednji) bili su:

EUR

88,6010

79,2362

USD

62,9000

53,7267

 

 

U skladu sa odredbama ,,Zakona o računovodstvu i reviziji”, a obzirom da je razvrstano u srednje pravno lice, društvo je angažovalo nezavisnog revizora ,,IEF’’ d. o. o. Beograd, koji je izvršio reviziju navedenih izveštaja i dao sledeće mišljenje:

,, Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja ,,Synergetic” d. o. o. Krnješevci, koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembra 2008. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o novčanim tokovima, Izveštaj o promenama na kapitalui Statistički aneks za godinu koja se završava na taj dan.Pregledali smo značajne računovodstvene politike i Napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa propisima Republike Srbije. Navedena odgovornost uključuje: uspostavljanje, delovanje i održavanje unutrašnjeg  kontrolisanja u vezi sa pripremanjem i poštenom prezentacijom finansijskih izveštaja, koji ne sadrže značajne pogrešne navode  zbog prevare ili greške, izbor i primenu značajnih računovodstvenih politika i pripremanje računovodstvenih procena koje su osnovane u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

 

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili.Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije, Međunarodnim standerdima revizije i Internom metodologijom za reviziju.Standardi zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne informacije.

 Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza,na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjeni u finansijskim izveštajima. Odabrane procedure su zasnovane na prosuđivanju revizora,uključujući procenu rizika od nasatanka materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Pri proceni ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja u cilju izbora adekvatnih revizijskih postupaka,a ne za potrebe izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika, vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu  prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili  dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg revizorskog mišljenja.

 

Osnov za mišljenje sa rezervom

 

Obelodanjeno je u Napomeni II.1. da je Synergetic d.o.o Krnješevci u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima iskazalo opremu bez sadašnje knjigovodstvene vrednosti koja je i dalje u upotrebi. Nije vršena procena vrednosti i utvrđen novi koristan vek trajanja, čime bi oprema bila iskazana po tržišnoj (fer) vrednosti. Ovako nerealne iskazane vrednosti imaju za posledicu nerealno iskazanu vrednost stalne imovine, nerealno obračunatu amortizaciju, a samim tim i nerealno iskazan rezultat poslovanja. Nismo u mogućnosti da utvrdimo iznos korekcije u finansijskim izveštajima po osnovu procenjenih vrednosti kao i procenjenog korisnog veka trajanja opreme.

 

Mišljenje sa rezervom

 

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izveštaje imaju pitanja navedeno u predhodnom pasusu, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima finansijsko stanje Synergetic d.o.o., Krnješevci, na dan 31. decembra 2008. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisima Republike Srbije.”

      Nadležni organ društva, osnivač društva, izvršio je razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora i prezentiranih finansijskih izveštaja, bez izmena.

 

U Krnješevcima,

saptembar 2009. godine

                                                                                           Direktor,                                   

                                                                                           Rodoljub Mihajlović